rozmiar czcionki: A | A | A

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014 - 2020), jest nowym programem przewidzianym do realizacji w latach 2014 - 2020, który został uruchomiony ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (DZ. U. z 2015 r. poz. 1358).

PO RYBY 2014 – 2020 obejmuje swoim zakresem 6 Priorytetów:

1.    Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,
       innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;
2.    Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej,
        innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy;
3.     Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
4.     Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;
5.     Wspieranie obrotu i przetwarzania;
6.     Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, wraz z pozostałymi samorządami w kraju pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla czwartego priorytetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.


Celem Priorytetu 4 tj. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej jest przyczynienie się m.in. do realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wybranych do realizacji w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
W ramach priorytetu, o którym mowa powyżej, pomoc przyznawana będzie na realizację następujących celów:

1) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
     i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze    
     rybołówstwa i akwakultury;

2) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
     wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich
     i obszarach akwakultury;


3) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach   
      akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

4)  propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
      i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz
      morskiego dziedzictwa kulturowego;

5) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz
     zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Na terenie województwa dolnośląskiego w drodze konkursu wybrano Lokalną Strategię Rozwoju złożoną przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" (www.nasza-barycz.pl)

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

pl. Ks. E Waresiaka 7
56-300 Milicz
tel./ faks: 71 38 30 432
e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00Zgodnie z umową ramową podpisaną z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na  cele wdrażania lokalnych strategii rozwoju przeznaczono z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) kwotę  2 640 000 euro. tj. 10 560 000,00 zł. Wydatkowanie powyższych środków
( w ramach dostępnego limitu) odbywać się będzie poprzez nabory wniosków ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania. Złożone w nich dokumenty aplikacyjne po pozytywnej (pod względem zgodności i spójności z Lokalną Strategią Rozwoju) weryfikacji dokonanej przez Radę Lokalnej Grupy Działania, zostaną przekazane do Samorządu Województwa, który dokona ich oceny pod kątem zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego. Do obowiązków Samorządu Województwa należy także podpisywanie umów z beneficjentami, weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrola realizacji operacji i wystawianie zleceń płatności.W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadaniami PO RYBY 2014-2020 zajmuje się Wydział Obszarów Wiejskich w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami PO RYBY 2014 – 2020, a także z aktami normatywnymi regulującymi zasady przyznawania pomocy.