rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku

Informujemy, że 23 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Dofinansowanie otrzymały 52 gminy, na łączną kwotę 1 498 025 złotych. Celem konkursu było wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenie stosunków wody w glebach oraz ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

Do pobrania:

Uchwała Nr LXIX/1519/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku.

Pomoc finansowa dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2024 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


Termin naboru: od 29 stycznia do 16 lutego 2024 r.


Wnioski można składać:
- osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław, z adnotacją „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”;
- za pośrednictwem skrzynki podawczej/platformy ePUAP.


Niezależnie od sposobu w jaki wniosek zostanie złożony, każdorazowo o zachowaniu terminu, decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Podstawowe warunki udziału gmin w naborze:

1. Beneficjentem pomocy może być gmina wiejska, miejsko-wiejska i gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan na dzień 30.06.2023 r.), z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
2. Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 20% wartości projektu.
3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł, co stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
4. Gmina w naborze może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
5. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac), rozliczenia projektu (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 11 października 2024 roku.
7. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu jego rozliczenia tj. do 27 września 2024 roku.
8. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach jednych uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do uzupełnień.  
9. W przypadku, gdy dokumenty złożone w uzupełnieniach wymagają dodatkowych wyjaśnień wnioskodawca jest zobowiązany do udzielenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 4 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
10. W przypadku, gdy po uzupełnieniu oraz złożeniu dodatkowych wyjaśnień wniosek o przyznanie pomocy będzie nieprawidłowy i/lub niekompletny, zostanie odrzucony ze względów formalnych.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 71 776 98 22, 71 776 97 36 lub mailowy melioracje@dolnyslask.pl.


Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr 8060/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2024 r.
 2. Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gminna bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
 3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
 4. Plan rzeczowo-finansowy projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
 5. Wniosek o płatność pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
 6. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
 7. Dochód podatkowy gmin na 2024 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca
 8. Liczba ludności wg. GUS – stan na 30.06.2023 rRozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku

Informujemy, że 20 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Dofinansowanie otrzymało 51 gmin, na łączną kwotę 1 462 547 zł. Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenie stosunków wody w glebach oraz ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

Do pobrania

Uchwała Nr LIII/1098/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku.

Pomoc finansowa dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2023 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


Termin naboru: od 23 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.


Wnioski można składać:

  1. osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

  2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław, z adnotacją „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”;

  3. za pośrednictwem skrzynki podawczej/platformy ePUAP.


  Niezależnie od sposobu w jaki wniosek zostanie złożony, każdorazowo o zachowaniu terminu, decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Podstawowe warunki udziału gmin w naborze:

   1. Beneficjentem pomocy może być gmina wiejska, miejsko-wiejska i gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan na dzień 30.06.2022 r.), z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

   2. Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 20% wartości projektu.

   3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł, co stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

   4. Gmina w naborze może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

   5. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.

   6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac), rozliczenia projektu (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 29 września 2023 roku.

   7. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu jego rozliczenia tj. do 15 września 2023 roku.

   8. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach I i II uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. W przypadku, gdy po II uzupełnieniach wniosek o przyznanie pomocy finansowej będzie  nieprawidłowy i/lub niekompletny, zostanie odrzucony ze względów formalnych.


   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 071/ 770 44 69 lub mailowy melioracje@dolnyslask.pl.


   Dokumenty do pobrania:

   1. Uchwała Nr 6426/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2023 r.
   2. Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku dla gminna bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   4. Plan rzeczowo-finansowy projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   5. Wniosek o płatność pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   6. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   7. Dochód podatkowy gmin na 2023 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
   8. Liczba ludności wg. GUS – stan na 30.06.2022 r.   Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy

   Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana Gminą w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego, protokół odbioru końcowego robót/prac oraz dokumentację rozliczeniową: kopie faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem dokonania płatności).   

   Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 30 września 2022 roku.

   Wnioski można składać:

   1. osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
   2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław,z adnotacją „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”;
   3. za pośrednictwem skrzynki podawczej/platformy ePUAP.

   Niezależnie od sposobu w jaki wniosek zostanie złożony, każdorazowo o zachowaniu terminu, decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 071/ 770 44 69 lub mailowy melioracje@dolnyslask.pl.

   Dokumenty do pobrania:

    

   1. Wniosek o płatność pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


   Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w 2022 roku

   Informujemy, że 12 maja 2022 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

   Dofinansowanie otrzymało 55 gmin, na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.

   Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenia stosunków wody w glebach oraz ochrony przed lokalnymi podtopieniami.

   Uchwała nr XLVI/906/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego


   Pomoc finansowa dla gmin w 2022 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy

   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


   Termin naboru: od 4 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r.


   Wnioski można składać:
   1) osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
   2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław, z adnotacją „Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”;
   3) za pośrednictwem skrzynki podawczej/platformy ePUAP.


   Niezależnie od sposobu w jaki wniosek zostanie złożony, każdorazowo o zachowaniu terminu, decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

   Podstawowe warunki udziału gmin w naborze:
   1. Beneficjentem pomocy może być gmina wiejska, miejsko-wiejska i gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan na dzień 30.06.2021 r.), z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   2. Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 20% wartości projektu.
   3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł, co stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
   4. Gmina w naborze może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
   5. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
   6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac), rozliczenia projektu (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 30 września 2022 roku.
   7. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu jego rozliczenia tj. do 16 września 2022 roku.
   8. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach I i II uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. W przypadku, gdy po II uzupełnieniach wniosek o przyznanie pomocy finansowej będzie  nieprawidłowy i/lub niekompletny, zostanie odrzucony ze względów formalnych.


   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 71 770 44 69 lub mailowy melioracje@dolnyslask.pl.

   Dokumenty do pobrania:
   1. Uchwała Nr 4875/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2022 r.
   2. Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   4. Plan rzeczowo-finansowy projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   6. Wniosek o płatność pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   7. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego projektu – załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
   8. Dochód podatkowy gmin na 2022 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
   9. Liczba ludności wg. GUS – stan na 30.06.2021 r.


   Rozstrzygnięcie konkursu dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku

   Informujemy, że 24 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


   Dofinansowanie otrzymało 57 gmin, na łączną kwotę 1 495 684,00 zł.


   Celem konkursu jest wsparcie gmin w zachowaniu funkcji urządzeń melioracji wodnych, m.in. poprzez wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp, karczowanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, usuwanie „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli urządzeń melioracji wodnych. Działania te mają na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy, polepszenia stosunków wody w glebach oraz ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


   Uchwała nr XXXIV/700/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

   Lista Rankingowa


   Konkurs dla gmin na przyznanie pomocy finansowej w 2021 roku związanej z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością

   Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza gminy do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej związanej z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 zł w 2021 roku mają wesprzeć gminy w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami. Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:

   1. Beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina wiejska, miejsko-wiejska i gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan na dzień 30.06.2020r.), z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których jest właścicielem.

   2. Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 20% wartości projektu.

   3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł.

   4. Gmina w naborze może złożyć jeden wniosek.

   Gminy składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej (wraz z wymaganymi załącznikami) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wydziału Obszarów Wiejskich  w terminie od 8 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 - 411 Wrocław, z adnotacją „Konkurs dotyczący urządzeń melioracji wodnych”.

   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

   Katarzyna Wrona, e-mail: katarzyna.wrona@umwd.pl, telefon: (71) 776 98 53
   Aleksandra Zmonarska, e-mail: aleksandra.zmonarska@umwd.pl,  telefon: (71) 776 91 64

   Dokumenty do pobrania:

   1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3433/VI/21 z dnia 2 marca 2021 r.
   2. Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
   3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
   4. Plan rzeczowo-finansowy projektu - załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
   5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
   6. Wniosek o płatność.
   7. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe -   załącznik nr 1 do wniosku o płatność.
   8. Dochód podatkowy gmin na 2021 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
   9. Liczba ludności wg GUS – stan na 30.06. 2020 r.

    

   Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2020 r.

   Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin, którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


   Uchwała Sejmiku nr XVIII/455/20 z dnia 28 maja 2020 r.


   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku

   Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wsparciu gmin w działaniach związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Na realizację tego celu przeznaczył kwotę 1 500 000 zł.


   Celem konkursu jest wsparcie działalności gmin z Dolnego Śląska wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością, a w szczególności na: odmuleniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów, wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, usuwaniu tzw. „awarii drenarskich”, naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych.


   Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 500 000 tys. zł. w 2020 roku mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


   Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:


   1.    Beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan w dniu 31.12.2018 r.), gmina wiejska i gmina miejsko- wiejska z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których jest właścicielem.
   2.    Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 25 % wartości zadania.
   3.    Kwota pomocy finansowej wynosi nie więcej niż 35 000 zł i nie może być wyższa od wnioskowanej przez gminę.


   Termin składania wniosków od 03.02.2020 r. do 13.03.2020 r. (liczy się data wpływu wniosku do UMWD) - wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   Wnioski należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, I piętro, pok. 101 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14; 50 - 411 Wrocław.

   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  telefoniczny lub –email z panem Januszem Szpotem pod nr tel. 71/776-96-32; janusz.szpot@dolnyslask.pl


   Dokumenty do pobrania

   1.    Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1657/VI/20 z dnia 21 stycznia 2020 r.
   2.    Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego- zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
   3.    Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego – wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
   4.    Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
   5.    Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego – wniosek o płatność.
   6.    Załącznik nr 1 do wniosku o płatność.

   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

    Treść Uchwały

   Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2019 r.

   Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin, którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


   Uchwała Sejmiku nr IX/231/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.


   Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2019 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

   W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r. (poz. 3010) ukazała się Uchwała nr VII/156/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia. Przedmiotowa Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


   W związku z tym Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca spółki wodne do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.


   Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych określoną pulę pieniężną. Celem konkursu jest wsparcie działalności spółek wodnych z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.


   Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego i mają wesprzeć spółki wodne w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenach gminnych, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.


   Podstawowe warunki  udziału spółek wodnych w konkursie:
   1. Beneficjentem pomocy może być  spółka wodna.
   2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych spółek wodnych na listę rankingową, biorących udział w konkursie oraz długości rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki.
   3. Wnioski o pomoc finansową spółki wodne składają do 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.

   Dokumenty do pobrania:
   1. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr VII/156/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
   2. Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku WD – wniosek o przyznanie dotacji celowej.
   3. Załącznik do wniosku – Plan rzeczowo – finansowy zadania na 2019 r.
   4. Wniosek o płatność.
   5. Załącznik do wniosku o płatność – Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego projektu za 2019 r.


   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku

   Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wsparciu gmin w działaniach związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Na realizację tego celu przeznaczył kwotę 750 tys. zł.


   Celem konkursu jest wsparcie działalności gmin z Dolnego Śląska wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością, a w szczególności na: odmuleniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów, wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, usuwaniu tzw. „awarii drenarskich”, naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych.


   Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 750 tys. zł. w 2019 roku mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.


   Podstawowe warunki udziału gmin w konkursie:


   1.    Beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina miejska poniżej 20 000 mieszkańców (wg Głównego Urzędu Statystycznego stan w dniu 31.12.2017 r.), gmina wiejska i gmina miejsko- wiejska z terenu województwa dolnośląskiego, wykonująca zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których jest właścicielem.
   2.    Do uzyskania pomocy finansowej wymagany jest wkład własny gminy w wysokości minimum 25 % wartości zadania.
   3.    Kwota pomocy finansowej wynosi nie więcej niż 30 000 zł i nie może być wyższa od wnioskowanej przez gminę.


   Termin składania wniosków od 01.04.2019 r. do 07.05.2019 r. (data wpływu wniosku do UMWD) - wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   Wnioski należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, I piętro, pok. 101 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14; 50 - 411 Wrocław.

   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  telefoniczny lub –email z panią Izabelą Woronowicz pod nr tel. 71/776-93-50; izabela.woronowicz@dolnyslask.pl


   Dokumenty do pobrania

   1.    Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 557/VI/19 z dnia 25 marca 2019 r.
   2.    Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego- zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
   3.    Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego – wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
   4.    Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
   5.    Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego – wniosek o płatność.
   6.    Załącznik nr 1 do wniosku o płatność.

   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

   Treść Uchwały

   Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

   Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin, którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


   Uchwała Sejmiku nr XLVIII/1660/18


   Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2018 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

   Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2018 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.


    Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca spółki wodne do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.


   Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych określoną pulę pieniężną w obecnym roku jest to kwota 750 tys. zł
   Celem konkursu jest wsparcie działalności spółek wodnych z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.
   Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa w 2018 roku i mają wesprzeć spółki wodne w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenach gminnych, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.


   Podstawowe warunki  udziału spółek wodnych w konkursie:
   1. Beneficjentem pomocy może być  spółka wodna.
   2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych spółek wodnych na listę rankingową, biorących udział w konkursie oraz długości rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki.
   3. Wnioski o pomoc finansową spółki wodne składają do 15 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.


   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem: Paweł Potoczny, email: pawel.potoczny@umwd.pl tel. (71) 776 93 98.


   Dokumenty do pobrania:
   1. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVI/1589/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
   2. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku WD – zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
   3. Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku WD – wniosek o przyznanie dotacji celowej.
   4. Załącznik do wniosku – Plan rzeczowo – finansowy zadania na 2018 r.
   5. Wniosek o płatność.
   6. Załącznik do wniosku o płatność – Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego projektu za 2018 r.

   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.

   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.


   Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył w obecnym roku kwotę 1 250 tys. zł na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.


   Celem konkursu jest wsparcie działalności gmin z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.


   Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa w 2018 roku i mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

   Podstawowe warunki  udziału gmin w konkursie:

   1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina.
   2. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 30 000 zł.
   3. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
   4. Wnioski o pomoc finansową gminy składają od 26 marca do 30 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.

    

   W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem: Paweł Potoczny, email: pawel.potoczny@umwd.pl tel. (71) 776 93 98.   Dokumenty do pobrania:

   1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5041/V/18 z dnia 19 marca 2018 r.
   2. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu WD – zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
   3. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu WD – wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
   4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej - zestawienie rzeczowo – finansowe projektu na 2018 r.
   5. Wniosek o płatność.
   6. Załącznik do wniosku o płatność – sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego projektu za 2018 r.