rozmiar czcionki: A | A | A

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

W Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 marca 2019 r., powstał Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach którego działa Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Do zadań powyższego Działu należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte wojewódzkimi programami dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami;

2) określenie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkich programów dotyczących osób z niepełnosprawnościami;

3) realizacja zadań w zakresie:

a) dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji,

b) dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,

c) zlecania zadań organizacjom pozarządowym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami;

4) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

5) opiniowanie wniosków, o wpis do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe;

6) obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

7) pozyskiwanie środków europejskich i krajowych na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami;

8) przygotowanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami realizowanych na poziomie województwa;

9) współudział przy ustanowieniu patronatów Marszałka Województwa w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami;

10) opracowanie niezbędnych dokumentów w zakresie planowania i realizacji budżetu dotyczących zadań Wydziału;

11) prowadzenie portalu internetowego Wydziału;

12) współdziałanie z właściwą do spraw osób z niepełnosprawnościami Komisją Sejmiku Województwa;

13) inicjowanie, koordynowanie i realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w odpowiednich programach i dokumentach strategicznych Województwa;

14) przygotowanie zapotrzebowania na środki PFRON i sporządzenie rozliczeń środków;

15) wydawanie dyspozycji wypłaty dofinansowania w zakresie realizowanych umów;

16) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań;

17) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

Wcześniej, w ramach struktur Urzędu do 28 lutego 2019 r., działał Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Powstanie Wydziału było związane z obowiązującą od dnia 1 lutego 2003 r. zmianą  ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wynikających z tej nowelizacji nowych zadań nałożonych na samorząd województwa.