rozmiar czcionki: A | A | A

Rada Ministrów przyjęła uchwałę o usługach społecznych

10.06.2022 14:44

We wtorek, 7 czerwca, Rada Ministrów przyjęła uchwałę dot. „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”. Głównym celem dokumentu jest deinstytucjonalizacja, zakładająca przejście od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej.

- Usługi społeczne mają być koncentrowane na rodzinie i dzieciach, osobach starszych, osobach z niepełnosprawnościami, ale także osobach z zaburzeniami psychicznymi czy w kryzysie bezdomności – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w komunikacie na stronie ministerstwa. – Zależy nam na tym, by osoby te mogły tak długo, jak tego zechcą, bezpiecznie i niezależnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania. Z kolei dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej zapewniana ma być opieka w warunkach rodzinnych lub maksymalnie do nich zbliżonych – dodaje.


Do najważniejszych celów Strategii rozwoju usług społecznych zalicza się:


Zwiększenie udziału rodzin i rodzinnych form pieczy zastępczej w opiece i wychowaniu dzieci.
Zbudowanie skutecznego i trwałego systemu świadczenia usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami dające możliwość życia w społeczności lokalnej niezależnie od stopnia niepełnosprawności.
Stworzenie skutecznego systemu usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością.


Strategia zakłada szeroką współpracę administracji rządowej z samorządami oraz sektorem pozarządowym.