rozmiar czcionki: A | A | A

Potencjał gospodarczy Dolnego Śląska


Struktura gospodarki województwa dolnośląskiego oparta jest na trzech podstawowych filarach: usługach, przemyśle oraz handlu. Znaczącą rolę w kształtowaniu potencjału gospodarczego regionu odgrywają dwa pierwsze rodzaje działalności gospodarczej. Sektor handlu powinien odgrywać rolę uzupełniającą dla kluczowych, dla rozwoju gospodarki regionu przemysłów i usług, co świadczy o istniejącej równowadze gospodarczej. Ewentualna dominacja handlu mogłaby świadczyć o stagnacji gospodarczej regionu. Na Dolnym Śląsku handel generuje 24,1% uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży (analogiczne wartości dla przemysłu to 34,7%, zaś dla pozostałych sektorów, w tym usług 41,2%) (źródło: Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego 2018, GUS). Działalność handlowa zajmuje zatem właściwe miejsce w strukturze gospodarczej.


Sektor usług

 

Z obserwacji ostatnich lat wynika systematyczne wzmacnianie roli usług w gospodarce województwa dolnośląskiego. Potwierdzeniem korzystnych, dynamicznych tendencji rozwojowych jest zarówno wzrost liczby podmiotów w tym sektorze, jak i dynamiczny i systematyczny wzrost zatrudnienia. Sektor usług charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem branżowym. Wrocław jest trzecim miastem w Polsce, po Warszawie i Krakowie, gdzie dynamicznie wzrasta sektor nowoczesnych usług biznesowych: usługi outsourcingowe, centra usług wspólnych, centra B+R. Swoje centra utworzyły na Dolnym Śląsku zarówno firmy globalne, takie jak m.in. Capgemini, IBM, HP, Nokia Siemens, Credit Suisse, jak również przedsiębiorstwa powstałe na bazie polskiego kapitału: Impel Business Solutions, Casus Finanse, REC Global czy SMT Software. Dolny Śląsk przyciąga inwestycje w obszarze centrów usług wspólnych – w 2017 roku już 16% ogółu zatrudnionych w tym sektorze pracowało w województwie dolnośląskim (źródło: „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017” Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)).

 

Sektor handlu

 

Ten sektor odgrywa rolę uzupełniającą dla istotnych dla rozwoju gospodarki regionu przemysłów i usług, co świadczy o istniejącej równowadze gospodarczej. Ewentualna przewaga handlu mogłaby świadczyć o stagnacji gospodarczej regionu. Działalność handlowa zajmuje zatem właściwe miejsce w strukturze gospodarczej. Istotny jest fakt, że nie ogranicza się ona do niewielkich firm polskich oraz oddziałów dużych koncernów posiadających siedzibę poza regionem, ale stwarza warunki rozwojowe dla lokalnych liderów skutecznie działających na rynku krajowym.

 

Sektor przemysłu

Przemysł  ma wciąż dla Dolnego Śląska znaczenie wiodące, uzyskując wyższy udział w generowaniu przychodów w porównaniu do handlu oraz usług. Przemysł województwa dolnośląskiego  oparty jest na produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z metali oraz produkcja urządzeń elektrycznych. Mnogość i  różnorodność  kluczowych z punktu widzenia udziału w produkcji sprzedanej przemysłu produktów potwierdza silną pozycję Dolnego Śląska w wielu dziedzinach gospodarki.  Ponadto, z punktu widzenia wielkości eksportu należy zwrócić uwagę na produkcję maszyn i urządzeń elektrycznych i mechanicznych,  przemysł motoryzacyjny (transportowy) oraz miedziowy, które wspólnie wypracowują ponad 60% przychodów z eksportu w regionie. Pozytywnym trendem jest napływ inwestycji zagranicznych. Zatrudnienie w 2016 r. w sektorze przemysłu wyniosło 28,7% całkowitego zatrudnienia na Dolnym Śląsku (źródło: Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego 2018, GUS).

Małe i średnie przedsiębiorstwa

W strukturze gospodarczej Dolnego Śląska występuje dominacja podmiotów małych, w tym głównie podgrupy mikroprzedsiębiorstw. Według Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018 Banku Pekao na ponad 368 tysięcy firm zarejestrowanych w województwie dolnośląskim na koniec 2016 roku 96,6% to mikroprzedsiębiorstwa, a 2,8% to firm małe, zatrudniające od 10 do 49 osób. Większość małych i średnich przedsiębiorstw w regionie charakteryzuje się ostrożnością w odniesieniu do działań rozwojowych, a w przypadku podjęcia decyzji o inwestycji aż 86% MŚP realizuje inwestycje wyłącznie w oparciu o fundusze własne. Podmioty sektora MŚP jeżeli decydują się na pozyskanie kapitału obcego nawiązują w tym celu najczęściej relacje z bankami. Znacznie rzadziej wybierane są firmy leasingowe, doradcze czy ubezpieczeniowe. Sektor MŚP nie w pełni wykorzystuje również potencjał związany dotacjami unijnymi czy krajowymi.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2018 ROKU NA DOLNYM ŚLĄSKU (źródło: RAPORT O SYTUACJI MIKRO I MAŁYCH FIRM W ROKU 2018)

 W tym samym raporcie stwierdzono, że w 2018 roku prawie co piąta dolnośląska firma wprowadziła innowację w swoich produktach, a zamierzenia wprowadzenia zmian w kolejnym roku deklaruje już 26% badanych przedsiębiorstw. Analogicznie innowację procesową wprowadziło 16% przedsiębiorców, a zamiar implementacji innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy w kolejnym roku potwierdza jedna piąta badanych. Źródłem finansowania innowacji są przede wszystkim środki własne, choć w związku z nową perspektywą pojawia się coraz więcej wskazań do skorzystania z dotacji unijnych.
Raport Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm w roku 2018 wskazuje również ograniczenie, z jakimi borykają się MMP. Wśród barier rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw najwyższe wskazania uzyskują wysokość podatków oraz koszty pracy (odpowiednio 3,54 oraz 3,33 w pięciostopniowej skali). Na kolejnych miejscach znalazły się: obciążenia biurokratyczne, przepisy prawne, konkurencja innych firm, kwalifikacje pracowników oraz dostępność do programów pomocowych dla firm. Co ciekawe, każdy z wyżej wymienionych czynników spowalniających rozwój firm uzyskał od dolnośląskich przedsiębiorców niższe wskazania niż reszta Polski.
Optymizmem napawa fakt, że w odczuciu mikro i małych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, wskaźnik koniunktury MMP ulega niewielkiej poprawie. Podobnie z oceną sytuacji firmy oraz oceną przychodów i  wyniku finansowego dolnośląskich MMP: wszystkie te kategorie, w okresie 2014-2015 otrzymały status od niewielkiej do dużej poprawy.


OGÓLNY WSKAŹNIK KONIUNKTURY MIKRO I MAŁYCH FIRM W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM (źródło: RAPORT O SYTUACJI MIKRO I MAŁYCH FIRM W ROKU 2018)