rozmiar czcionki: A | A | A

Klastry


Jednym z kluczowych elementów innowacyjnego ekosystemu gospodarczego są klastry. Sprzyjają one nawiązywaniu formalnej i nieformalnej współpracy pomiędzy firmami, jednostkami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, ułatwiają przepływ informacji, wiedzy, technologii, a tym samym pobudzają innowacyjność. Zakres wsparcia klastrów w ramach PO IR zdeterminowany został rekomendacjami zawartymi w raporcie pt. "Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku". Dlatego też w PO IR przewidziano instrumenty wsparcia oraz preferencje skierowane do tzw. krajowych klastrów kluczowych, czyli inicjatyw klastrowych posiadających największy potencjał rozwojowy w skali kraju, a także w skali międzynarodowej. Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu w oparciu o jakościową ocenę według ustalonych kryteriów. Krajowe klastry kluczowe będą mogły korzystać z działań ukierunkowanych na internacjonalizację działalności (wsparcie dla koordynatorów). Jednocześnie wsparcie mogą otrzymać aktorzy wszystkich klastrów, realizujący projekty, które swym zakresem wpisują się w instrumenty PO IR. Projekty realizowane przez członków klastra kluczowego (np. przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, IOB i konsorcja tych podmiotów) otrzymają preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów. Wybór klastrów kluczowych będzie powiązany z procesem określania strategii inteligentnej specjalizacji.

W regionie dolnośląskim istnieją klastry reprezentujące zarówno branże tradycyjne, czyli budownictwo, przemysł drzewny i ceramikę, jak i nowoczesne gałęzie gospodarki - ICT, eko-energetykę, zdrowie, innowacyjne technologie wytwórcze, fotonikę, nanotechnologie.

DOLNOŚLĄSKI KLASTER SUROWCOWY
- powołany na rzecz racjonalnego gospodarowania surowcami w regionie.
Kontakt: Dolnośląski Klaster Surowcowy KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe, www.cuprum.wroc.pl

OGÓLNOPOLSKI KLASTER "E-ZDROWIE"
- realizuje inicjatywy na rzecz utworzenia sieci telemedycznej oraz informatyzacji ośrodków zdrowia.
Kontakt: Data Techno Park sp. z o.o.- Koordynator klastra
www.klaster-ezdrowie.pl

DOLNOŚLĄSKI KLASTER EKOENERGETYCZNY EEI
- koncentruje działania w obszarze odnawialnych źródeł energii.
Kontakt: www.klaster-eei.pl

DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ
- najmłodszy klaster w regionie w dziedzinie energii odnawialnej i ochrony środowiska.
Kontakt: www.dkeo.pl

DOLNOŚLĄSKI KLASTER METALOWY
- grupa przedsiębiorstw z branży metalowej, współpracujących ze sobą na różnych płaszczyznach, wspomagana przez jednostki naukowo-badawcze i instytucje otoczenia biznesu.
Kontakt: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.,
www.dkm.arleg.eu

DOLNOŚLĄSKI KLASTER TURYSTYKI
- zrzesza obecnie 16 podmiotów z sektora MŚP i NGO głównie z branży hotelarsko-turystycznej.
Kontakt: www.turystykadolnyslask.pl

KLASTER ICT
- Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych - stanowi wspólną inicjatywę firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rzecz opracowania i wdrażania nowatorskich produktów i usług.
Kontakt: Politechnika Wrocławska, www.ict-cluster.wroc.pl

INNOWACYJNY KLASTER GENERACJI I UŻYTKOWANIA ENERGII W MEGA I NANO SKALI
- klaster z branży energetycznej, zajmujący się odnawialnymi źródłami energii i jej wykorzystaniem.
Kontakt: Politechnika Wrocławska, www.klaster-energia.wroc.pl

KLASTER INNOWACYJNY „DLA ZDROWIA-SUDETY”
- jest platformą współpracy zdywersyfikowanych podmiotów gospodarczych, organizacji i uczelni wyższych, powstałą w celu wymiany i korzystania ze wspólnej bazy wiedzy i kształtowania umiejętności. Współpraca ta zogniskowana jest w obszarze usług zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki oraz edukacji.
Kontakt: www.dlazdrowia-sudety.pl

KLASTER INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W WYTWARZANIU
- którego ideą jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wytwórczej.
Kontakt: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.,
www.cinnomatech.pl

KLASTER NUTRIBIOMED
- powstały na bazie sieci naukowo-gospodarczej. Łączy medycynę i przemysł spożywczy opracowując technologie wytwarzania suplementów diety oraz zdrowej żywności.
Kontakt: Wrocławski Park Technologiczny S.A., www.nutribiomed.pl

KLASTER WYTWÓRCÓW REGIONALNYCH
- powołany przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
- Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości, aby wspierać przedsiębiorców i działania na rzecz rozwoju regionu.
Kontakt: www.inkubatorsudecki.pl/31/Klaster_wytworcow_regionalnych

POLSKI KLASTER BIOTECHNOLOGICZNY
- wspiera współpracę w ramach grupy przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i stowarzyszeń branżowych w celu komercjalizacji najnowszych osiągnięć naukowych, wykorzystujących lecznicze właściwości naturalnego lnu.
Kontakt: www.pkblinum.pl

SIDE CLUSTER
- celem jego działania jest racjonalne gospodarowanie drewnem, promowanie drewna jako materiału budowlanego oraz obniżenie energochłonności domów.
Kontakt: www.side-cluster.pl

POŁUDNIOWO-ZACHODNI KLASTER ENERGII

- utworzony przez 16 podmiotów reprezentujących sektor publiczny, prywatny i społeczny. Jego misją jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska na obszarze powiatu zgorzeleckiego, w tym jakości powietrza, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki efektywnemu wykorzystaniu lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz inne działania proefektywnościowe.

Potencjał powstawania inicjatyw klastrowych w regionie jest w zasadzie nieograniczony- nie ma branży, w której powiązania kooperacyjne nie dawałyby wzajemnych korzyści. Działania regionu na rzecz klastrów nie powinny być ograniczane z góry zdefiniowanym zakresem rodzajów podmiotów, do których będą kierowane. Najbardziej prężne inicjatywy klastrowe mają charakter oddolny- rolą regionu jest jedynie wyzwolenie inicjatywy do działania.

W ramach programu wsparcia klastrów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera rozwój klastrów w województwie dolnośląskim oraz wzmacnia ich pozycję konkurencyjną na rynku. W formule konkursowej zorganizowano dotychczas dwa nabory wniosków, w wyniku których dotacje na rozwój współpracy klastrowej otrzymało 8 podmiotów, głównie koordynatorów klastrów. Na te dwa konkursy Samorząd Województwa przeznaczył blisko 900 000 zł. Dofinansowanie publiczne działalności klastrów musi wiązać się z wyraźnymi wymogami wobec efektów ich działania- wsparcie ma umożliwić dorównanie przez inicjatywy mniejszych firm, efektom funkcjonowania klastrów opartych na kapitale wielkich koncernów. Należy tutaj jednoznacznie podkreślić, że wsparcie powiązań kooperacyjnych przez władze regionalne jest zjawiskiem pozytywnym.