rozmiar czcionki: A | A | A

Instytucje otoczenia biznesu

Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przygotowanego przez ekspertów Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), w 2012 r. w Polsce funkcjonowało 821 ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

Na tę liczbę składało się: 40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych, 29 inkubatorów technologicznych, 73 akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 58 inkubatorów przedsiębiorczości, 69 centrów transferu technologii, 10 sieci aniołów biznesu, 86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych, 55 funduszy poręczeń kredytowych oraz 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych.

Sektor instytucji otoczenia biznesu w ostatnich latach rozwijał się bardzo dynamicznie. W roku 2000 tworzyło go 266 podmiotów, a w roku 2012 - 821. Rosnąca liczna IOB powoduje zjawisko konkurencyjności w zabieganiu o współpracę z przedsiębiorstwami, dzięki czemu podnosi się jakość świadczonych przez nich usług. Rozwój instytucji otoczenia biznesu jest stymulowany przez środki programów Unii Europejskiej (z lat 2004-2013), które zostały przeznaczone na tworzenie i rozwój IOB, a także na finansowanie ich działalności. Obecnie bardzo często usługi świadczone przedsiębiorcom przez instytucje otoczenia biznesu w Polsce są bezpłatne lub tylko częściowo odpłatne. Sektor instytucji otoczenia biznesu oferuje proste usługi, zwłaszcza doradztwo na podstawowym poziomie (zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości ubiegania się o fundusze unijne) oraz proste usługi szkoleniowe. Zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców na proste usługi jest istotnym czynnikiem funkcjonowania tych instytucji, jednak z drugiej strony najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa często nie mogą znaleźć IOB zapewniających odpowiedni standard usług.


Instytucje Otoczenia Biznesu na Dolnym Śląsku

Jednym z elementów regionalnego systemu innowacji są funkcjonujące w regionie organizacje otoczenia biznesu, takie jak agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, parki technologiczne i przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, centra transferu technologii i centra innowacji, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i doręczeniowe, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje przedsiębiorców. Spośród nich najistotniejsze dla systemu innowacji są instytucje świadczące usługi proinnowacyjne.

Instytucje otoczenia biznesu działają głównie w kilkunastu ośrodkach o znaczeniu co najmniej subregionalnym: we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, a także w Świdnicy, Głogowie, Lubinie i Polkowicach. Wśród mniejszych miast, w których przedsiębiorcy mogą znaleźć IOB należy wskazać Dzierżoniów, Kłodzko i Złotoryję.
Analizy przeprowadzone w regionie wskazują, że dość znaczna częś IOB na Dolnym Śląsku nie realizuje działań o charakterze proinnowacyjnym. Spośród funkcjonujących w regionie 114 IOB, tylko 30 świadczy usługi proinnowacyjne. Spośród tych 30 instytucji proinnowacyjnych, 18 zlokalizowanych jest we Wrocławiu, a kolejnych 8 rozmieszczonych jest w sąsiadujących ze sobą powiatach południowej części regionu: wałbrzyskim, świdnickim, dzierżoniowskim i kłodzkim.

W 2009 roku regionalne instytucje proinnowacyjne obsłużyły łącznie ok.4700 firm. Klienci instytucji proinnowacyjnych dobrze oceniają warunki oferowane przez instytucje proinnowacyjne do transferu wiedzy i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Najlepiej pod tym względem ocenione zostały inkubatory, co jest prawdopodobnie związane zarówno z ich ofertą, jak i wyposażeniem w infrastrukturę naukowo-badawczą oraz relacjami z najlepszymi uczelniami wyższymi w regionie.

Oprócz instytucji proinnowacyjnych, wśród IOB należy dostrzec ważną rolę instytucji finansowych. Chodzi głównie o fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, które stanowią alternatywnie realne wsparcie przy ubieganiu się o tradycyjny kredyt bankowy, albo same dostarczają instrumentów finansowych w formie zwrotnej, na warunkach często korzystniejszych od oferowanych przez tradycyjne instytucje finansowe.
Instytucje wspierania innowacyjności i transferu technologii stanowią istotne ogniwo w procesie budowania zdolności innowacyjnych. Należy jednak zwrócić większą uwagę na rozwój ich potencjału i wzmacnianie ich aktywności w działalności proinnowacyjnej, głównie poprzez rozszerzenie katalogu usług oraz zwiększanie dostępności i jakości tych usług. Zarazem należy rozwijać ofertę instrumentów i produktów finansowych wspierających projekty innowacyjne w regionie oraz doprowadzać do ich skorelowania z inicjatywami podejmowanymi przez niefinansowe instytucje proinnowacyjne.

W województwie dolnośląskim istnieje kilkadziesiąt instytucji i firm otoczenia biznesu,  stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców m.in. w procesie tworzenia, prowadzenia i rozwoju firmy, w zakresie szkoleń, doradztwa, wdrażania projektów opartych na nowoczesnych technologiach, usług B+R itp.Zalicza się do nich przede wszystkim: parki technologiczne, naukowe i naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, ośrodki szkoleniowo-doradcze, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.


Do największych instytucji otoczenia biznesu należą:


Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG
www.agroreg.com.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG
www.arleg.eu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
www.darr.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
www.dawg.pl

Dolnośląska Izba Gospodarcza
www.dig.wroc.pl

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
www.izba.wroc.pl

Dolnośląska Izba Turystyki
www.dit.wroc.pl

Dolnośląska Loża BCC
www.lozadolnoslaskabcc.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego
www.karr.pl

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

www.warr.pl

Zachodnia Izba Gospodarcza
www.zig.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

•    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Wrocławskiej
www.inkubator.pwr.wroc.pl
•    Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wrocławskim Parku Technologicznym
www.technologpark.pl
•    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
www.up.wroc.pl/uczelnia/10964/akademicki_inkubator_przedsiebiorczosci.html
•    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym
www.parkmedyczny.pl
•    Akademicki Inkubator Innowacyjności "DTPark Ventures"
www.inkubator-innowacyjnosci.pl
•    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości    Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
www.inkubatory.pl

Centra Transferu Technologii

•    Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej
www.wctt.pl
•    Medyczne Centrum Transferu Technologii Centrum Doradztwa Biznesowego i Patentowego przy Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym
www.parkmedyczny.pl
•    Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii
www.dotwit.pl
•    Samodzielna Sekcja ds. Innowacji i Promocji Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
www.up.wroc.pl
•    Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
www.citt.am.wroc.pl
Fundusze Kapitału Zalążkowego
•    T-Park. Kapitał dla Innowacji przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
www.darr.pl
•    Dase Financial Group
www.dase.pl
•    MCI. BioVentures
www.bioventures.pl
•    Akcelerator EIT+ Wrocławskiego Centrum Badań EIT+
www.akceleratorplus.pl
•    incuBIT.NETable
- Instytut preinkubacji i komercjalizacji TRINITY ADVENTURE
www.trinityadventure.pl
E Fundusze Poręczeń Kredytowych
•    Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego
www.fpkpd.pl
•    Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze
www.rfpk.prv.pl
•    Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
•    Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie
www.sisgstrzelin.pl
•    Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
www.dfg.pl
•    Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
www.fpkzlotoryja.pl

Fundusze Pożyczkowe

•    Fundusz Pożyczkowy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
www.karr.pl
•    Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy
www.agroreg.com.pl
•    Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
www.ssig.pl
•    Fundacja „Wałbrzych 2000”
www.walbrzych2000.pl
•    Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
www.frw.pl
•    Subregionalny Fundusz Pożyczkowy DOLNY ŚLĄSK Polska Fundacja Przedsiębiorczości
www.pfp.com.pl
•    Fundusz Pożyczkowy EFS
•    Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
www.dawg.pl
•    Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki
www.pozyczki-dfg.pl

Inkubatory Przedsiębiorczości
•    Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości
www.dzierzoniow.pl
•    iNKubator Nasza Klasa
www.inkubator.nk.pl
•    Hexfund
www.hexfund.com
•    Venture Incubator
www.ventureincubator.pl
•    Trinity Adventure
www.trinityadventure.pl
•    Inkubator Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej
www.inkubator.wroc.pl
•    Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości
www.inkubatorsudecki.pl

 Inkubatory Technologiczne

•    Regionalny Inkubator Technologiczny Agencji Rozwoju Regionalnego
www.arleg.pl
•    Inkubator Naukowo-Technologiczny
www.int.org.pl
•    Noworudzki Inkubator Technologiczny Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG”
www.agroreg.com.pl

Parki Technologiczne

•    KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny
www.letia.pl
•    T-park Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
www.darr.pl
•    Wrocławski Park Technologiczny
www.technologpark.pl
•    Data Techno Park (Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny)
www.dtpark.pl
•    ChemiPark Technologiczny
www.chemipark.pl
•    Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
www.dpin.pl
•    Trinity
www.grupatrinity.pl
•    Maszynownia Biznesu Wrocławskiego Parku Technologicznego
www.maszynowniabiznesu.pl

Platformy Technologiczne

PPT Procesów Produkcji Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
www.wm.pwr.wroc.pl

Pełna lista wszystkich instytucji otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku dostępna jest na stronie:

www.dawg.pl