rozmiar czcionki: A | A | A

 

11 grudnia 2019 r. KE przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Porozumienia (European Green Deal), w którym określono cele klimatyczne i środowiskowe oraz procesy łączące obywateli, miasta i regiony w walce przeciwko zmianom klimatu i ochronie środowiska. Zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatyczne UE do 2050 r., w ramach Europen Green Deal zaproponowano stworzenie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Mechanism) a w nim Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Found).

14 stycznia 2020 r. ogłoszony został projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie kluczowym dotacyjnym mechanizmem wspierającym terytoria najbardziej dotknięte skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i narastaniu dysproporcji regionalnych (łagodzenie skutków transformacji, a nie sama transformacja która jest finansowana z pozostałych filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji). Wsparcie FST udzielane będzie na podstawie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. Fundamentalnym elementem tych planów jest opis zobowiązań państwa członkowskiego dotyczących procesu transformacji, który powinien być zgodny z jego krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu oraz celem UE polegającym na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050r.  Wniosek o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wskazuje datę rozpoczęcia stosowania Funduszu od 1 stycznia 2021 r.

Obecnie do wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostały wyznaczone polskie regiony wskazane na mapie:

Zródło: prezentacja pn. „TRZECI FILAR MECHANIZMU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI – Wizyta informacyjna w Brukseli - Country Team Poland”

 

PRZYDATNE DOKUMENTY:

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

2. Stanowisko ZWD w sprawie FST

3. Prezentacja ze spotkania informacyjnego o FST - 20.08.2020