rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje


Inteligentna Specjalizacja to koncepcja Komisji Europejskiej odnosząca się do wdrażania polityki innowacyjnej regionów i krajów Unii w oparciu o strategie RIS 3. Koncepcja została rozwinięta w  „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)” i zdefiniowana jako: 


Narodowe/regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), czyli zintegrowane, lokalnie definiowane programy transformacji gospodarczej, które spełniają pięć ważnych kryteriów, a mianowicie:

-pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi z ICT;

- wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania doskonałości;

-sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora prywatnego;

-prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności i eksperymentowania;

-są oparte na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence - based) i zawierają solidne systemy monitorowania i oceny (Guide to Research, str.10).


W Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 dokonano wskazania specjalizacji gospodarczej oraz specjalizacji naukowej i technologicznej. Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska zostały wytypowane i zaprezentowane w „Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska” (przyjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą z dnia 19 sierpnia 2015 r.).


W latach 2017-2019 prowadzone były pogłębione badania diagnozy i analizy trendów rozwojowych, każdej ze specjalizacji, a także monitoring kontekstowy IS w celu weryfikacji przyjętego katalogu specjalizacji i identyfikacji pojawiających się nisz rozwojowych.


W wyniku  tego procesu, otrzymanych  wniosków oraz uzupełniającej analizy opartej o przegląd literatury dotyczącej zjawisk w otoczeniu Dolnośląskiego Systemu Innowacji, w roku 2021 przyjęto nowy katalog  Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, w którym znalazły się cztery specjalizacje główne/wiodące i trzy specjalizacje horyzontalne. Są to:


1. Chemia i medycyna


2. Auto-Moto-Aero-Space


3. Surowce naturalne i wtórne


4. Maszyny i urządzenia


5. „Zielony ład” - specjalizacja horyzontalna


6. „Przemysł 4.0” - specjalizacja horyzontalna


7. „Życie wspomagane technologią” - specjalizacja horyzontalna.


Specjalizacje horyzontalne pełnią dwojaką rolę:
• wspomagającą i wzmacniającą wzrost głównych specjalizacji - wprowadzając nowoczesne rozwiązania najważniejszych problemów współczesnego świata we wszystkich branżach i sektorach gospodarki Dolnego Śląska;
• integracyjną – pozwalając na badania i rozwój oraz wdrożenia międzysektorowe.


Szczegółowe informacje  na temat Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, w tym wykaz obszarów i podobszarów każdej ze specjalizacji zamieszczono w rozdziale 10  Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 (str. 65-80).