rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE

Realizatorem projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner.

„Dolnośląski Bon na Innowacje” prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa
i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw
z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności Przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje Przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:
-  konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi,

-  wsparcie w formie grantu przeznaczone na dofinansowanie usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową.

Usługa może obejmować:
    •   audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego grantu. Przedsiębiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania usługi;
    •   usługi badawczo-rozwojowe, będące badaniami przemysłowymi i/lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej, o wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Wykonawcą usługi (świadczonej dla MMŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 76 przedsiębiorstw.
 
Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie 73 815,00 zł i obejmuje 90% wartości netto usługi. Pozostałe 10% wartości usługi oraz podatek VAT stanowi wkład własny przedsiębiorstwa.

Grant udzielany w ramach projektu stanowi pomoc de minimis.


Okres realizacji projektu: 01.04.2017-31.08.2019r.


Wartość projektu: 6 599 847,02 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 609 869,97 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutaj do pobrania NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.