rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność

Zakres kompetencji Rady został określony w Uchwale nr 1521/V/15  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kompetencji i zadań Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Zakres ten ma swoje odzwierciedlenie w Regulaminie DRG z dnia 29 stycznia 2016 roku.

Głównym celem Rady jest debata nad aktywnością samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na gospodarczy rozwój regionu oraz opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój gospodarczy. Rada konsultuje i opiniuje dokumenty programowe i strategiczne związane z rozwojem regionu, jak również koordynuje wspólne inicjatywy gospodarcze.
W ubiegłych latach tematyka spotkań była określana w zależności od potrzeb i pojawiających się spraw wymagających konsultacji ze środowiskiem biznesowym. Koncentrowała się na m.in.:  edukacji i szkolnictwie wyższym na Dolnym Śląsku, analizie SWOT dla MŚP w kontekście SRWD do 2020 r., Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Inicjatywie JEREMIE i jej realizacji w regionie.

Ponadto DRG konsultowała dokumenty programowe dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności priorytetów dotyczących innowacyjności, badań i rozwoju oraz konkurencyjności MŚP. Omawiano również wymagania konkursowe z zakresu wsparcia przedsiębiorczości i klastrów, czy też prace nad Regionalną Strategią Innowacji w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Dolnośląska Rada Gospodarcza obraduje i podejmuje decyzje w czasie posiedzeń plenarnych zwoływanych nie rzadziej jak raz na kwartał (lub w zależności od potrzeb).

Od stycznia 2016 roku tematykę posiedzeń i zakres pracy Rady ustala jej Prezydium.