rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenia

Dokumenty

PROGRAM INTERREG CZECHY - POLSKA 2021-2027

Zasięg terytorialny:

po stronie polskiej:6 podregionów: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim). po stronie czeskiej:5 krajów: liberecki, hradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawsko-śląski.Zakres tematyczny i alokacja:

•    Priorytet 1. Zintegrowany system ratownictwa oraz środowisko – 23,4 mln EUR z EFRR
•    Priorytet 2. Turystyka – 66,87 mln EUR z EFRR
•    Priorytet 3. Transport – 36,78 mln EUR z EFRR
•    Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców – 33,43 mln EUR z EFRR
•    Priorytet 5. Przedsiębiorczość – 6,69 mln EUR z EFRRBudżet: 167,17 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie (refundacja): do 80% całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu. Czescy partnerzy mogą również wnioskować o współfinansowanie ze środków z budżetu państwa w wysokości do 20% (zależnie od rodzaju podmiotu).

Minimalna wysokość dofinansowania z EFRR musi być wyższa niż 60 000 EUR w priorytecie 1, 3 i 5 oraz w priorytecie 2 i 4 (dla projektów nieinwestycyjnych) lub 80 000 EUR w priorytecie 2 i 4 (dla projektów obejmujących inwestycje). O dofinansowanie projektów o mniejszym zakresie można wnioskować w ramach poszczególnych Funduszy Małych Projektów. Maksymalna wysokość dofinansowania z EFRR nie została określona.

Beneficjenci:
Partnerzy muszą być kwalifikowalnymi wnioskodawcami w ramach programu. Program skierowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych i organizacji non-profit. Kwalifikujący się beneficjenci są określeni dla każdego priorytetu. Więcej szczegółów znajduje się w sekcji A3. Priorytety Podręcznika Wnioskodawcy.

Partnerstwo: W ramach Programu realizowane są wspólne projekty, w których występuje co najmniej jeden partner z każdej strony granicy.

Współpraca transgraniczna: Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania z Programu musi spełnić minimalnie 3 z 4 kryteriów współpracy:
•    wspólne przygotowanie;
•    wspólna realizacja;
•    wspólny personel;
•    wspólne finansowanie;
obowiązkowo należy spełnić zawsze pierwsze 2 kryteria + 1 z kryteriów dotyczące personelu lub finansowania.

Wpływ transgraniczny:
•    projekt musi mieć pozytywny wpływ po obu stronach granicy;
•    korzyść z działań realizowanych po jednej stronie granicy powinni mieć również mieszkańcy po drugiej stronie granicy;
•    konieczne jest logiczne powiązanie działań po obu stronach granicy i ich komplementarność;
•    działania mogą być realizowane jedynie w jednym kraju, o ile będą miały wpływ transgraniczny.

Wdrażanie programu:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz.
Instytucja Krajowa:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP.
Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu:
został powołany przez Instytucję Zarządzającą w porozumieniu z Instytucją Krajową. WS przekazuje informacje o Programie oraz udziela konsultacji wnioskodawcom i partnerom projektowym, wykonuje zadania związane z administracją propozycji projektowych i wniosków projektowych, przygotowuje umowy/decyzję o udzieleniu dofinansowania i administruje zmiany w projektach. Funkcję Wspólnego Sekretariatu pełni Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Wspólny Sekretariat jest wspólnym zespołem o charakterze międzynarodowym, w którym zatrudnieni są pracownicy z obu krajów biorących udział w Programie, tzn. pracownicy Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz delegowani pracownicy Urzędów Marszałkowskich Województw Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego.
Podmioty Regionalne:
czeskie urzędy krajskie i polskie urzędy marszałkowskie włączone we wdrażanie Programu. Prowadzą działania informacyjne i promocyjne, konsultacje i szkolenia w regionach.
Kontrolerzy
: Instytucje uczestniczące w wykonywaniu kontroli. Nadzorują przebieg realizacji projektów od strony rzeczowej i finansowej i zatwierdzają kwalifikowalne wydatki. 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA PROGRAMU

www.cz-pl.eu