rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

                              Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień


Warunkiem sprawnego funkcjonowania społeczeństwa w dynamicznie zmieniającym się świecie, jest wysokiej jakości edukacja, kształtująca umiejętności, postawy, kreatywność, tożsamość, pielęgnująca wartości i pobudzająca ciekawość świata i ludzi. Wykształcone i aktywne społeczeństwo jest najważniejszym zasobem Dolnego Śląska, jego wewnętrzną siłą i bazą do budowania nowoczesnej gospodarki i rozwoju kultury. Istotne jest zarówno zapewnienie wysokiej jakości programów nauczania, zmotywowanie
nauczycieli, odbudowanie ich autorytetu, wykształcenie nawyków stałego doskonalenia się, jak i zabezpieczenie zaplecza edukacyjnego, dostosowanie go do kształcenia zawodowego i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę.

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, edukacja zajmuje szczególne miejsce, stanowiąc zarówno cel sam w sobie, jak i podstawowe narzędzie w osiąganiu pozostałych celów strategicznych. Jednym z założeń Strategii jest rozwój Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, który znajduje się w Makrosferze – Edukacja, Nauka, Kultura, Sport i Informacja, w Przedsięwzięciu  nr  6.4.6.

U podstaw Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień leży przekonanie, że każdy uczeń/student jest zdolny do rozwoju na swoją własną indywidualną miarę, a szkoła/uczelnia powinna być przestrzenią, która wspiera ten rozwój przez podejmowanie różnych działań, adekwatnych do zdiagnozowanych możliwości, potrzeb oraz oczekiwań uczniów/studentów. Wszyscy nauczyciele/kadra akademicka mają kompetencje, by rozwijać zainteresowania i uzdolnienia swoich podopiecznych, ale skuteczne oddziaływania wymagają rozwiązań systemowych w szerszym kontekście środowiska lokalnego i regionu.  Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień to skoordynowane działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskiego Ośrodka DoskonaleniaNauczycieli we Wrocławiu, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni oraz  dolnośląskich szkół.

W dniu 20 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 3384/V/17 w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.:
Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień. Przedmiotowy dokument zawiera ramowe zasady funkcjonowania i finansowania Dolnośląskiego
Systemu Wspierania Uzdolnień.

Dokument pn.: Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

Przedsięwzięciem realizowanym w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień jest tworzenie Dolnośląskiej Sieci Szkół
Wspierających Uzdolnienia, której modelowymi założeniami są:
- równoprawność – każda szkoła w sieci ma takie same prawa i obowiązki,
- masowość – celem jest włączenie do sieci jak największej liczby szkół,
- aktywność – każda szkoła w sieci podejmuje działania innowacyjne na rzecz wspierania uzdolnień,
- otwartość – szkoły chętnie współpracują, udostępniają swoje pomysły, dzielą się doświadczeniem,
- środowiskowość – szkoły włączają w szerokim zakresie wszystkie podmioty lokalnej społeczności, w działania na rzecz wspierania
uzdolnień.

Każda szkoła może ubiegać się o członkostwo w takiej sieci. Musi jednak spełnić określone warunki:
- szkoła stale doskonali się w obszarze wspierania uzdolnień. Szkoła stale organizuje i uczestniczy w formach wspierania
uzdolnień,
- szkoła ma przygotowanego i aktywnego szkolnego lidera wspierania uzdolnień,
- w szkole skutecznie działa Zespół Wspierania Uzdolnień,
- szkoła posiada przygotowany i wdrażany Program Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień,
- szkoła prowadzi monitoring swoich działań w zakresie wspierania uzdolnień,
- szkoła nawiązała szeroką współpracę z rodzicami, samorządem lokalnym i innymi szkołami w zakresie wspierania uzdolnień,
- szkoła efektywnie promuje osiągnięcia swoich uczniów,
- szkoła w sposób uporządkowany dokumentuje swoje działania w ramach wspierania uzdolnień.

Przystąpienie do Sieci stwarza możliwość:
- udziału w realizacji projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów zdolnych
 i nauczycieli,
- pozyskiwania regionalnych środków finansowych przeznaczonych na wspieranie uzdolnień,
- uczestnictwa w formach wspierania uzdolnień organizowanych regionalnie – konkursy, konferencje, szkolenia,
- nawiązania współpracy z innymi szkołami, wymiany doświadczeń i wspólnych przedsięwzięć.

W dniu 6 listopada 2017 r. Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień zatwierdziła nowy Regulamin Akredytacji Szkół Dolnego Śląska w obszarze wspierania uzdolnień.

Regulamin Akredytacji Szkół Dolnego Śląska w obszarze wspierania uzdolnień.

W dniu 20 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 3386/V/17 w sprawie powołania Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień oraz Uchwałę nr 3385/V/17 w sprawie powołania Zespołu Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

1.    Uchwałę nr 3386/V/17 w sprawie powołania Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień.
2.    Uchwałę nr 3385/V/17 w sprawie powołania Zespołu Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.