rozmiar czcionki: A | A | A

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Projekt realizowany jest jako projekt systemowy, gdzie projektodawcą - Beneficjentem Systemowym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki, z kolei Realizatorem Projektu jest Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.  


Całkowita wartość projektu: 113.975.530,55 , w tym kwota  dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 96.879.200,97 zł, wkład budżetu Województwa Dolnośląskiego 17.096.329,58 zł.


Okres realizacji projektu: 03.01.2011 r. - 30.06.2015 r.


Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych 250 szkół zawodowych. Realizacja niniejszego celu sprzyjać będzie rozwijaniu zdolności do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym oraz zaspokajaniu potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Cel ogólny jest realizowany przez następujące cele szczegółowe:
• Rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców,
• Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów realizujących kształcenie zawodowe,
• Poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy,
• Włączenie pracodawców w proces kształcenia w 250 szkołach zawodowych,
• Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy,
• Doposażenie pracowni zawodowych szkół branżowych uczestniczących w Projekcie
.

Rozwój Dolnego Śląska stawia nowe zadania przed absolwentami szkół zawodowych, a co za tym idzie wzrastają wymagania wobec kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Większe szanse na znalezienie pracy będą miały osoby posiadające wysokie specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i rozwinięte umiejętności społeczne. Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Włączenie pracodawców w ten proces spowoduje pożądane powiązanie szkół z rynkiem pracy.


Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" skierowany jest do uczniów wszystkich publicznych szkół zawodowych – zasadniczych oraz techników (w tym szkół specjalnych i policealnych) z województwa dolnośląskiego, dla których organem prowadzącym jest samorząd terytorialny. Wsparciem planuje się objąć łącznie 56 000 uczniów w 250 szkołach zawodowych Dolnego Śląska, realizujących kształcenie m.in. w 14 branżach: turystycznej, mechanicznej, budowlanej, informatycznej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, samochodowej, ekonomicznej, handlowo-usługowej, rolniczej, medycznej, logistyczno-spedycyjno-transportowej, odzieżowej i telekomunikacyjnej.


Realizacja projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" została podzielona na 4 zadania:
• Zadanie 1: Zarządzanie Projektem.
• Zadanie 2: Ewaluacja zewnętrzna i audyt zewnętrzny.
• Zadanie 3: Realizacja cząstkowych programów rozwojowych w 250 szkołach zawodowych.
• Zadanie 4: Opracowanie Systemu Informacji Zawodowej i Systemu Informacji Branżowej dla 250 szkół
.


We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania:
• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
• efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• wycieczki zawodoznawcze,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
• praktyki/staże zawodowe,
• fora zawodowe,
• targi pracy i prezentacje zawodowe,
• kursy kwalifikacyjne zawodowe,
• projekty zawodoznawcze,
• zakup pomocy dydaktycznych,
• wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych,
• wyjazdy na zagraniczne targi branżowe,
• zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich,
• konkursy na najlepszego ucznia w zawodzie,
• uczniowskie mini projekty badawcze w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszarem danego zawodu.

Powyżej wskazane działania projektu mają za zadanie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. Przygotowując uczniów w ramach niniejszego projektu  do wejście na rynek pracy kładzie się nacisk nie tylko na przekazanie pakietu niezbędnej wiedzy, ale przede wszystkim na wykształcenie konkretnych umiejętności uczniów, dzięki czemu gospodarka regionu zyska lepiej przygotowaną i przeszkoloną kadrę zawodową.


Z kolei udostępnienie Systemu Informacji Zawodowej i Branżowej dla 250 szkół, zawierającego kompendium wiedzy na temat dalszego kształcenia, zatrudnienia, specyfiki branż stanowić będzie wsparcie dla uczniów w kreowaniu dalszego funkcjonowania, planowania kariery edukacyjno-zawodowej, opracowania własnego portfolio.


We wniosku o dofinansowanie projektu odniesiono się do zasady równości płci poprzez realizację równościowego projektu edukacyjnego. Wszystkie formy wsparcia będą w równym stopniu dostępne dla dziewcząt i chłopców.
Młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy – uczniowie dolnośląskich szkół zawodowych potrzebują stałego wsparcia, konkretnych umiejętności. Bez wątpienia realizacja projektu przyczyni się do podniesienie u nich umiejętności kluczowych poszukiwanych przez pracodawców. Dzięki uczestnictwie w Projekcie zwiększy się również zaangażowanie uczniów w naukę, motywację do dalszego kształcenia oraz aktywnego poszukiwania pracy po ukończeniu szkoły. Uczestnicy Projektu podniosą także umiejętności efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią. Rozbudzony zostanie ich entuzjazm oraz pasja, skłaniająca do podejmowania nowych wyzwań jaki stawia przed nimi dolnośląski rynek pracy.


Samorząd Województwa Dolnośląskiego dostrzega konieczność trwałego zaangażowania w proces kształcenia, szkolenia, ale i wychowania młodych pokoleń rzemieślników, a dzięki realizacji przedmiotowego Projektu kształcenie zawodowe uzyska nową jakość, dzięki czemu stanie się na nowo atrakcyjne dla kolejnych pokoleń adeptów.

Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” zawarte są również na stronie internetowej projektu: www.mkz2.walbrzych.pl/.

Kurs spawania w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy/Źródło: DCIZiDN w Wałbrzychu
Kurs spawania w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy/Źródło: DCIZiDN w Wałbrzychu
Kurs spawania w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy/Źródło: DCIZiDN w Wałbrzychu
Pokaz Carvingu na Targach Pracy i Zawodów w Wałbrzychu/Źródło: DCIZiDN w Wałbrzychu
Targi Pracy i Zawodów w Wałbrzychu/Źródło: DCIZiDN w Wałbrzychu