rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualności

Projekt „Dolnośląska e-szkoła” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, realizowany w ramach Priorytetu 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych.

Wartość projektu wyniosła ogółem 17 443 587,40 PLN, z czego 14 825 287,94 PLN stanowiło kwotę dofinansowania.

Obecnie pod wpływem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych świat stał się globalną wioską, w której zwiększyła się ilość, ale również i znaczenie informacji docierających za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych. W tak funkcjonującym świecie zmieniają się oczekiwania i wymagania ucznia czy nauczyciela, jak również wymagania stawiane absolwentom. Te procesy nie pozostają bez wpływu na edukację. Nowy uczeń w społeczeństwie informacyjnym wymaga zupełnie nowego podejścia w nauczaniu, dzięki któremu będzie potrafił przetworzyć docierającą do niego informację w wiedzę. Obecnie do efektywnego nauczania nie wystarczy tablica, kreda i dobry nauczyciel. System edukacyjny wymaga daleko idących zmian, by szkoła przygotowywała młodzież do udziału w społeczeństwie wiedzy. Zmiany nie mogą polegać jedynie na nasycaniu szkoły sprzętem i oprogramowaniem, ale poparte muszą być kompleksowym wdrażaniem systemów i programów e-learningowych. Instytucje edukacyjne muszą rozwijać wśród uczniów umiejętności potrzebne w XXI wieku, ponieważ dzięki temu uczniowie będą w stanie sprawnie funkcjonować we współczesnym świecie.

Województwo Dolnośląskie realizując projekt „Dolnośląska e-szkoła” stara się sprostać powyższym wyzwaniom.

Głównym celem projektu był zakup i uruchomienie Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej oferującej szerokie spektrum e-usług edukacyjnych dla 100 000 użytkowników, którymi są w szczególności uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół i placówek, a także rodzice uczniów. Uczniowie dzięki temu narzędziu mogą lepiej zorganizować swój warsztat pracy, poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dyrektorzy szkół i pracownicy administracji uzyskują sprawne narzędzie komunikacji z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Mechanizmy kalendarza pozwalają na wygodne planowanie pracy w szkole. Narzędzie zadań pozwala łatwo nadzorować gromadzenie i przetwarzanie dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. Nauczyciele mogą przekazywać uczniom materiały, zadawać zadania, prowadzić testy. Ciekawa możliwość związana jest z metodą odwróconej klasy - kiedy po udostępnienie treści przed zajęciami, czas w szkole poświęcony jest nie na zapoznawanie się z materiałem, ale na ćwiczenia i dyskusje. Uczniowie mogą w sposób uporządkowany i sterowany przez nauczyciela korzystać z zasobów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie. Ich praca jest rejestrowana w portfolio, które jest pełnym obrazem ich aktywności edukacyjnej. Rodzice mogą mieć wgląd w prace swoich dzieci, i w miarę swoich potrzeb i możliwości szczegółowo angażować się w ich kształcenie. Udostępniony wraz z platformą mechanizm wideokonferencji umożliwia pracę z uczniem chorym, konsultacje z rodzicami, czy szkolenia dla grup osób rozproszonych po całym regionie. Platforma poza narzędziami typowo edukacyjnymi oferuje również mechanizmy społecznościowe. W szczególności umożliwiają one wprowadzenie sieci wsparcia dla szkół, czym zajmuje się Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu - odpowiedzialny za merytoryczną część wdrożenia platformy w 180 szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku.

W celu umożliwienia szkołom i placówkom optymalnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez Dolnośląską Platformę Edukacyjną zakupiono stosowne wyposażenie obejmujące mobilne pracownie interaktywne i komputerowe. Szkołom i placówkom uczestniczącym w projekcie przekazano:
* 135 mobilne pracownie interaktywne składające się z:
    - tablicy interaktywnej wraz z podstawą jezdną,
    - projektora krótkiej projekcji,
    - systemu szybkiej odpowiedzi,
    - komputera przenośnego,
      (dodatkowo pracownia interaktywna max posiada także: bezprzewodowy tablet graficzny oraz wizualizer);
* 200 pracowni komputerowych, składających się z:
    - 8 lub 14 komputerów przenośnych,
    - 1 szafy mobilnej do przechowywania komputerów, 
    - 1 urządzenia sieci bezprzewodowej.
* 665 laptopów nauczycielskich.

W 2014 roku przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników:
- 210 jednostek sektora publicznego korzystających  z utworzonych aplikacji i usług
   teleinformatycznych,
- 100 000 osób korzystających z usług on-line.

Dzięki realizacji projektu „Dolnośląska e-szkoła” zostały osiągnięte również nie mniej ważne cele strategiczne:
- zwiększenie kompetencji uczniów potrzebnych do swobodnego funkcjonowania w XXI wieku,
- podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,
- rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- zmniejszenie poziomu bezrobocia,
- powiększenie liczby wykwalifikowanych nauczycieli,
- zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej regionu przez wzrost liczby wykwalifikowanych
  pracowników.

Pisząc o projekcie „Dolnośląska e-szkoła” należy wspomnieć o udziale w nim dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. W ramach projektu zmodernizowano i rozszerzono funkcjonujący system biblioteczny ALEPH o moduł do zarządzania zasobami cyfrowymi, co przyczyniło się do poszerzenia oferowanych przez bibliotekę e-usług. Ważnym i równie priorytetowym zadaniem, ułatwiającym i przyspieszającym możliwość korzystania z zasobów, było uruchomienie wypożyczalni elektronicznych w kolejnych bibliotekach pedagogicznych na terenie województwa dolnośląskiego. Dzięki funduszom uzyskanym w ramach projektu, dokonano zakupu 60 nowych zestawów komputerowych, niezbędnego oprogramowania, drukarek oraz czytników kodów kreskowych i rozpoczęto wdrażanie usługi (jej uruchomienie wymaga konfiguracji sprzętu, serwera oraz parametryzacji systemu ALEPH oddzielnie dla każdej biblioteki), tak by w końcowym efekcie możliwość zamawiania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych drogą elektroniczną posiadało wszystkich 27 bibliotek pedagogicznych na terenie Dolnego Śląska.
Wypożyczalnia elektroniczna w drugiej dekadzie XXI wieku to już nie tyle konieczność, co standard, którym powinna dysponować nowoczesna placówka, mająca na uwadze potrzeby swoich użytkowników. Istotnym i nie mniej ważnym zadaniem jest zapewnienie dostępu do powiększających się systematycznie zasobów cyfrowych. Uporządkowanie wszystkich zdigitalizowanych dokumentów i zaprezentowanie ich w wygodny, łatwy w obsłudze sposób, stało się możliwe dzięki rozszerzeniu systemu o moduł zasobów cyfrowych Adam. Umożliwia on zarządzanie zbiorami cyfrowymi i ich metadanymi bezpośrednio w obrębie systemu ALEPH. Udostępnienie zasobów cyfrowych wpłynęło na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Dzięki tej usłudze można korzystać z dostępnego księgozbioru bez potrzeby wychodzenia z domu, a to nie tylko wygoda dla użytkownika, ale i kolejny krok placówki na drodze do budowania społeczeństwa informacyjnego poprzez przyspieszenie procesu dostępu do informacji.