rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt systemowy: „Dolnośląski Program Stypendialny - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”.

PO KL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2008 r.- 31.10.2014 r.

Budżet projektu: 8.812.565,35 PLN          

Cele projektu:
• stworzenie warunków równych szans uczniom pochodzącym z terenów wiejskich i małych miast oraz ograniczenie istniejących barier edukacyjnych,
• wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej,
• umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, napotykającym bariery (głównie materialne) w rozwoju edukacyjnym,
• promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych przyczyni się do ich dalszego rozwoju intelektualnego,
• podniesienie potencjału regionu w zakresie edukacji poprzez promocję uczniów wybitnych,
• wsparcie stypendialne stworzy dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach i kursach specjalistycznych
.

Grupy docelowe:
1. Wsparciem w ramach programu zostaną objęci uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnieni, zwłaszcza w dziedzinie nauk matematyczno -przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,

2. Udział w projekcie mogą brać uczniowie, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który jest opracowywany i zatwierdzany Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

3. Wartością dodaną projektu jest motywujące oddziaływanie programu stypendialnego na rówieśników stypendystów - osiągną lepsze ogólne wyniki w nauce, co będzie spowodowane m.in. chęcią uzyskania stypendium w następnej kolejności.

4. Osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu w zakresie edukacji, podniesienia prestiżu szkół, które poprzez ofertę edukacyjną będą chciały stworzyć uzdolnionym uczniom jak najlepsze warunki rozwoju. Ponadto wsparcie edukacyjne powinno przyczynić się do ograniczenia barier (zwłaszcza finansowych) w rozwoju edukacyjnym szczególnie uzdolnionym uczniom pochodzącym z terenów wiejskich i małych miast.

- W roku szkolnym 2008/2009 stypendium otrzymało 213 uczniów z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- W roku szkolnym 2009/2010 stypendium otrzymało 331 uczniów z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- W roku szkolnym 2010/2011 stypendium otrzymało 331 uczniów z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- W roku szkolnym 2011/2012 stypendium otrzymało 316 uczniów z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych..
- W roku szkolnym 2012/2013 stypendium otrzymało 420 uczniów z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- W roku szkolnym 2013/2014 stypendium otrzymało 413 uczniów z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.