rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - Bezpieczne Państwo

21.10.2011 12:13

Informujemy o realizacji projektu ‘Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - Bezpieczne Państwo’, którego partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

www.wso.wroc.pl

Liderem projektu jest WSOWL im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Współfinansuje go Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).

Głównym celem projektu jest większe otwarcie WSOWL we Wrocławiu na szkolnictwo cywilne oraz rozbudowa do 2015 r. potencjału rozwojowego Uczelni w zakresie lepszego dostosowania cywilnej oferty edukacyjnej i przygotowania studentów/absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także zacieśnianie współpracy z pracodawcami oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty.

Projekt realizowany będzie poprzez:
1. Dostosowanie cywilnej oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb rynku pracy poprzez uruchomienie 2 nowych kierunków studiów: „Bezpieczeństwo Narodowe” (studia I i II stopnie) i „Inżynieria Bezpieczeństwa” (studia I stopnia) oraz uruchomienie studiów II stopnia na kierunku „Zarządzanie”,

2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych z zakresu matematyki oraz fizyki,

3. Zacieśnianie współpracy Uczelni z pracodawcami poprzez organizację płatnych staży dla studentów i absolwentów, organizacja panelowych spotkań z pracodawcami NT. modyfikacji i tworzenie programów studiów, wykłady otwarte prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu,

4. Rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni o profesjonalne kursy e-learningowe, głównie o charakterze uzupełniającym,

5. Otwarcie Uczelni na osoby niepełnosprawne poprzez dostosowanie budynków dydaktycznych do ich potrzeb.

Nr umowy: POKL.04.01.01-00-375/10-00