rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” na rok szkolny 2013/2014.

25.09.2013 08:51

W związku z realizacją przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego projektu systemowego pn. „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem na rok szkolny 2013/2014 (zakładka Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych). Wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego można składać w terminie do 30 września 2013 r.

Wniosek, o którym mowa w §6 ust. 2 „Regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim” wraz z wymaganymi Załącznikami, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu można składać osobiście lub przesłać pocztą na wskazany adres (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).

 

Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem:
nazwa i adres wnioskodawcy
adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji i Nauki
ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
z dopiskiem „Wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego”.

 

Wniosek pobrany ze strony internetowej należy wypełnić komputerowo lub ręcznie i złożyć w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem (wniosek przekazany do Wydziału Edukacji i Nauki nie może odbiegać w żadnym punkcie od wzorów dokumentów załączonych do obowiązującego Regulaminu). Na etapie ubiegania się o stypendium należy złożyć do Wydziału Edukacji i Nauki następujące załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 7. Pozostałe załączniki tj., Załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 przekazywane są do Wydziału Edukacji i Nauki po przyznaniu wsparcia stypendialnego.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław (1 piętro, Sekretariat Wydziału Edukacji i Nauki, pokój nr 6) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013 r. w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Złożone do Wydziału Edukacji i Nauki wnioski będą rejestrowane w zbiorczym rejestrze wniosków. Weryfikacja wniosków zostanie dokonana po zakończeniu procedury naboru wniosków.

 

Złożone wnioski, po zakończeniu naboru, zostaną poddane procedurze oceny formalnej. Wszystkie pozycje wniosku oraz w wymaganych Załącznikach muszą zostać wypełnione.