rozmiar czcionki: A | A | A

65-lecie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu.

07.10.2013 13:36

4 października 2013 r. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu obchodził jubileusz 65-lecia działalności. W uroczystościach wziął udział wicemarszałek Radosław Mołoń oraz zaproszeni goście m.in. dyrektorzy placówek dla niesłyszących z całego kraju. Obok Wicemarszałka Pana Radoslawa Mołonia Urząd Marszłakowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowali - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społczenych Pan Dominik Kłoswoski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD Pan Jerzy Więcławski, Zastępca Dyrektora WEiN UMWD Pani Małgorzata Medyk oraz Dyrektor Wydziału Inwestycji w Departamencie Infrastruktury UMWD Pani Agnieszka Gusiew.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń otworzył Izbę Pamięci w DSOSW nr 12, a następnie złożył życzenia z okazji Jubileuszu 65-lecia działalności Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. Podczas uroczystej gali miała miejsce premiera filmu promującego DSOSW nr 12, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Historia Ośrodka rozpoczęła się w 1945 roku, kiedy  przybył do Wrocławia z grupą pionierów Mieczysław Kempa – były dyrektor  Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie. Decyzją Zarządu Miejskiego we Wrocławiu z 13 czerwca 1947 roku i po protokolarnym przejęciu 22 czerwca 1947 roku obiekt stał się siedzibą Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych. Ośrodek przy ulicy Dworskiej prowadził początkowo zajęcia dydaktyczne w dotychczasowych obiektach, które z czasem były częściowo wyłączone z eksploatacji.

 

W 2007 roku rozpoczęto realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 pod nazwą „Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu” w ramach priorytetu 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) – działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

 

Nakłady poniesione na realizację powyższych celów -  w latach 2007 – 2011 wyniosły: 20 515 096,31 zł. Przy czym z budżetu województwa dolnośląskiego przekazano 6 544 120,24 zł, zaś w ramach dotacji unijnej 13 970 852,28 zł.

 

Rozbudowa Ośrodka była niewątpliwie istotna z punktu widzenia rozwoju lokalnego i regionalnego, a szczególnie poprawy dostępności do usług edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w tym przypadku niesłyszących. Stwarza szansę rozwoju edukacyjnego, w tym również usług w zakresie sportu i rekreacji dla 200 uczniów i  daje podstawy tej grupie do aktywnego udziału na rynku edukacyjnym oraz zawodowym w regionie dolnośląskim. Ponadto gwarantuje wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. 

 

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna Ośrodka i zmodernizowana placówka gwarantują najwyższej jakości wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową.