rozmiar czcionki: A | A | A

12 mln zł popłynie do 250 dolnośląskich szkół

12.01.2010 15:12

Od stycznia br. rozpoczęła się realizacja projektu systemowego Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie realizowany do listopada 2011 roku, jego całkowity budżet wynosi 12 mln zł, a dofinansowanie unijne to 11 mln 820 tys. zł.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic i podnoszenie poziomu nauczania, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych czyli samodzielnego myślenia, rozumowania matematycznego, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednym z efektów będzie poprawa wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz konkursów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych.

Projekt zakłada realizację programów rozwojowych w 250 dolnośląskich szkołach, z których co najmniej 100 jest położonych na obszarach wiejskich. Uczestnikami będzie nie mniej niż 7700 uczniów z tych szkół (w tej grupie musi być co najmniej 4020 dziewcząt) i 930 nauczycieli. Placówki te biorą jednocześnie udział w co najmniej jednym z dwóch komplementarnych projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego: Dolnośląska e-szkoła i Pracownia przyrodnicza w każdej gminie.

Zaplanowano m.in. zajęcia pozalekcyjne (obejmujące koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze) oraz pozaszkolne realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – platformy edukacyjnej, mobilnych pracowni komputerowych i interaktywnych oraz pracowni przyrodniczych, a także wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska i zajęcia w Multicentrum, które powstanie w Jaworze.

Projekt  Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, krajowe strategie sektorowe oraz zalecenia Parlamentu Europejskiego.