rozmiar czcionki: A | A | A

Operator Infrastruktury DSS – wybór najkorzystniejszej oferty

09.12.2014 10:30

W dniu 9 grudnia 2014 roku Województwo Dolnośląskie podjęło decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej, spośród ofert złożonych w ramach postępowania pn. „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”, DT W.I.272.1.2014, o zawarcie umowy koncesji na usługi.

Do negocjacji prowadzonych w ramach postępowania przystąpiło 7 podmiotów:


- Konsorcjum firm: HFC – Operator sp. z o.o. i Telekomunikacja Wielkopolska sp. z o.o.,
 - Green Operator sp. z o.o.,
 - WASKO SA,
 - Longside Investments sp. z o.o.,
 - Fondlar sp. z o.o.,
 - Incendo sp. z o.o. (dawniej Moya HR sp. z o.o.),
 - TK Operator sp. z o.o.

 

Województwo zaprosiło do złożenia ofert wszystkie podmioty, które brały udział w negocjacjach, wyznaczając termin złożenia ofert na dzień 5 grudnia 2014. Ostatecznie, w postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Podmioty, które zdecydowały się na złożenie ofert to  Fondlar sp. z o.o. oraz Incendo sp. z o.o. (dawniej Moya HR sp. z o.o.). Wszystkie złożone oferty zostały dopuszczone do oceny i porównania.

 

W dniu 9 grudnia 2014 na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. nr 19 poz. 101 z 2009 r. z późn. zm.), po formalno-prawnym zweryfikowaniu treści ofert, Województwo dokonało obliczenia punktacji przyznanej ofertom zgodnie z ustalonymi w postępowaniu kryteriami  oraz wybrało ofertę złożoną przez firmę Fondlar sp. z o.o. jako najkorzystniejszą, spośród ofert spełniających wymagania określone w Opisie Warunków Koncesji. Szczegółowe uzasadnienie wyboru znajduje się na stronie BIP: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=25712&idmp=12&r=r .

 

Zgodnie z regułami rządzącymi postępowaniem o udzielenie koncesji oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany w terminie wskazanym przez Koncesjodawcę złożyć wskazane w Opisie Warunków Koncesji dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Przekazane przez oferenta dokumenty będą podlegały weryfikacji. Zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu będzie możliwe dopiero po potwierdzeniu przez Województwo spełnienia przez oferenta ww. warunków udziału i przedłożeniu przez niego Gwarancji należytego wykonania umowy, spełniającej wymagania wskazane w Opisie Warunków Koncesji.