rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – raport za wrzesień 2014

01.10.2014 12:57

Budowa części pasywnej DSS zbliża się do finiszu. W odniesieniu do sumarycznej zaprojektowanej długości trasy (1605 km) do wybudowania zostało już tylko 74 km linii optotelekomunikacyjnej! Tym samym nie występuje już ryzyko nieosiągnięcia jednego z najważniejszych wskaźników produktu w projekcie, jakim jest minimalna długość sieci (określona na poziomie 1564 km). Docelowo wskaźnik ten zostanie zrealizowany z 41 km zapasem (2,6 procent ponad zaplanowaną wartość minimalną).

Prace budowlane prowadzone są obecnie na wszystkich pozostałych do wybudowania  relacjach optotelekomunikacyjnych (14 szt., z tego 8 dystrybucyjnych i 6 szkieletowych).

We wrześniu Wykonawca budował średnio 21 km sieci DSS na tydzień. Jedną z przyczyn zmniejszenia dynamiki prac było częściowe wstrzymanie robót przez Inżyniera Kontraktu w drugim tygodniu września. Była to konsekwencja odrzucenia partii rur mikrokanalizacyjnych dostarczonych na plac budowy, które nie spełniały wymogów jakościowych – stwierdzono nierównomierności w średnicy rurociągu osłonowego, przekraczające granicę dopuszczalnej tolerancji. Obecnie sytuacja wróciła do normy, Wykonawca wymienił  bębny z wadliwym materiałem na wolne od wad  i zadeklarował, iż nie będzie już zamawiał materiału u tego producenta.

Przy dotychczasowym tempie prac Wykonawca mógłby zakończyć prace budowlane ciągu najbliższych 4 tygodni, czyli przed umownym terminem 31 października 2014. Potencjalnie, w przypadku zwiększenia tempa robót do poziomu osiąganego wcześniej (~40 km/tydzień), jest to możliwe nawet w połowie miesiąca. Dwie z budowanych obecnie relacji, tj. RD_17 i RD_44, zostały już nawet zgłoszone do przeglądów przed-odbiorowych. Niestety, w przypadku dwóch relacji optotelekomunikacyjnych (RD_42 i RD_43), budowanych wzdłuż modernizowanej obecnie linii kolejowej Wrocław-Poznań, występuje ryzyko, że na fragmentach tych relacji, prace przy budowie DSS będą mogły się rozpocząć później, niż byłoby to niezbędne do zakończenia budowy DSS w terminie umownym.  Budowa ww. relacji uzależniona jest od postępów prac  poprzedzających (profilowanie torowisk i nasypów, budowa ekranów akustycznych), dla których inwestorem jest PKP PLK SA. 

Zaawansowanie prac na koniec września, w odniesieniu do całego zakresu projektu, przedstawia się następująco:
 • długość wybudowanej mikrokanalizacji – ok. 1531 km [~95% zakresu]
 • liczba wybudowanych węzłów dystrybucyjnych - 74 szt. [~90% zakresu]
 • liczba wybudowanych węzłów szkieletowych - 8 szt. [89% zakresu]
 • liczba relacji optotelekomunikacyjnych po odbiorze częściowym - 80 szt.      [~85% zakresu].