rozmiar czcionki: A | A | A

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE art. 49 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. 2022 poz. 1343 ze zm.)

 

Organizator (o którym mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1):

  • - gmina,
  • - związek międzygminny,
  • - powiat,
  • - związek powiatów,
  • - związek powiatowo-gminny,
  • - związek metropolitalny,


w zakresie swojej właściwości, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi województwa informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego, w szczególności:

 

1) liczbę linii komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport zbiorowy przez operatora wybranego w jednym z trybów, o których mowa w art. 19 ust. 1, operatora będącego samorządowym zakładem budżetowym oraz przewoźnika;

2) liczbę operatorów wykonujących publiczny transport zbiorowy, wybranych w jednym z trybów, o których mowa w art. 19 ust. 1;

3) liczbę przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy.

4) łączną liczbę przewiezionych pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym oraz łączny przebieg na wszystkich liniach komunikacyjnych;

5) liczbę dworców i przystanków na liniach komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport zbiorowy;

6) czas trwania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

7) kwoty rekompensat, które otrzymali operatorzy

 

UWAGA W 2018r. NASTĄPIŁY ZMIANY W FORMULARZU

(część A dodano nowe punkty 2 i 3)

 

PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY WYPEŁNIACIE PAŃSTWO AKTUALNY DRUK!

 

WSZYSCY WYPEŁNIAJĄ ZAŁĄCZNIK 1 (pobierz plik)  !!!!

 SZANOWNI PAŃSTWO!

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI NIE JEST AUTOREM FORMULARZA – JEST NIM MINISTERSTWO!

 

WSZELKIE INFORMACJE JAK GO WYPEŁNIĆ ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU FORMULARZA W OBJAŚNIENIACH!

PROSZĘ UWAŻNIE CZYTAĆ OBJAŚNIENIA, ODNOŚNIKI DO INDEKSÓW GÓRNYCH oraz poniższe informacje.

 

MARSZAŁEK TYLKO ZBIERA DANE I PRZEKAZUJE JE DALEJ. 

 

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ SPRAWOZDANIA MAILEM – TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTĄ LUB ePuapem!

PROSZĘ PODAĆ NAMIARY NA OSOBĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ U PAŃSTWA SPRAWĄ

 

 

ZE WZGLĘDU NA OGROMNĄ ILOŚĆ TELEFONÓW, PROSZĘ O KONTAKT TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH.

NIE NALEŻY DO NICH PYTANIE JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ!

WSZYSTKIE INORMACJE ODNOŚNIE SPOSOBU WYPEŁNIENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W FORMULARZU ORAZ PONIŻEJ.

 

 

SZARYCH PÓL PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ!

 

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE W FORMULARZU PRZEKAZUJE SIĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE NIE TYLKO ZEZWOLEŃ (CZĘŚĆ A) ALE RÓWNIEŻ PRZYSTANKÓW (CZĘŚĆ B) BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ LUB W ZARZĄDZIE DANEJ JEDNOSTKI/ORGANIZATORA.

 

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM:

 

1. JEŚLI NIE WYDALIŚCIE PAŃSTWO ŻADNYCH ZEZWOLEŃ  NA REGULARNE PRZEWOZY OSÓB, NIE PODPISALIŚCIE ŻADNYCH UMÓW NA PRZEWOZY O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, TO W DALSZYM CIĄGU NALEŻY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE WYPEŁNIAJĄC CZĘŚĆ "B" DOTYCZĄCĄ PRZYSTANKÓW!!

W CZĘŚCI "A" NALEŻY WTEDY WYPEŁNIĆ NAGŁÓWEK I WSKAZAĆ JAKIEGO ZAKRESU PRZEWOZÓW (MIMO ŻE ICH NIE MA DE FACTO) DOTYCZY SPRAWOZDANIE - TRZEBA TO JAKOŚ ZAKWALIFIKOWAĆ.

 

2. JEŚLI WYDALIŚCIE PAŃSTWO ZEZWOLENIA, TO NALEŻY ZEBRAĆ OD PRZEWOŹNIKÓW INFORMACJE ODNOŚNIE PRZEBIEGU ROCZNEGO, LICZBY PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW ORAZ LICZBY AUTOBUSÓW

 

PRZYSTANKI PROSZĘ LICZYĆ W SZTUKACH (strona prawa "P", strona lewa "L" = 2szt.)! Przystanek rozumiany jako część pasa drogi, nie wiata przystankowa!

 

 

Formularze proszę wysyłać:

- drogą pocztową (polecony)

- ePuapem (UWAGA! dokument musi być podpisany elektronicznie przed samą wysyłką elektroniczną!)


Prosimy wybrać jedną z powyższych metod i nie powielać wysyłki kilkoma źródłami.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Transportu
ul.Walońska 3
50-413 Wrocław

 

 

Osoba prowadząca sprawę:

Karolina Witek-Kopeć tel. 71/776-98-36


Ze względu na ogromną ilość telefonów, proszę o kontakt tylko w WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji (Dz.U. z 2018r. poz. 2382).


Marszałek województwa, na podstawie otrzymanych informacji, przygotowuje zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na całym obszarze objętym swoją właściwością i w terminie do dnia 31 marca każdego roku przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw transportu.