rozmiar czcionki: A | A | A

KONTROLA DOKUMENTÓW

Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest uprawniony do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.

Kontrolę taką przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego po uprzednim zawiadomieniu przewoźnika o zamiarze wszczęcia kontroli.

Dodatkowo zgodnie z §3 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego organ, który udzielił zezwolenia może zażądać od przewoźnika drogowego przedstawienia dokumentów lub kopii dokumentów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Dokumenty te przewoźnik drogowy przedstawia w terminie wskazanym w żądaniu organu, nie krótszym niż trzy tygodnie od dnia doręczenia tego żądania. Zaświadczenia i oświadczenia zawierające dane i informacje przedstawione na żądanie organu przez przewoźnika drogowego nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem doręczenia przewoźnikowi żądania.KONTROLA DROGOWA

Podczas wykonywania przewozu drogowego upoważnieni pracownicy właściwego organu, który udzielił zezwolenie na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym są uprawnieni do kontroli dokumentów tj. licencji i zezwolenia oraz warunków w nich określonych.