rozmiar czcionki: A | A | A

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1)    Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2)    Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z postępowaniem  o wydanie/zmianę/przedłużenie ważności zezwolenia/o wydanie decyzji o odstępstwie/o zmianę zakresu wniosku/o umorzenie postępowania/o zrzeczenie się zezwolenia/ na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (w celu archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej);
4)    Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą organy i podmioty wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5)    Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zezwolenia oraz 5 lat po jego wygaśnięciu, co jest następstwem przepisów Instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa;
7)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie/ zmianę/ przedłużenie ważności zezwolenia/o wydanie decyzji o odstępstwie/o zmianę zakresu wniosku/o umorzenie postępowania/o zrzeczenie się zezwolenia/ na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób/
o wydanie informacji publicznej/archiwizacji;
10)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.