rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA od 01.01.2018 dodatkowe informacje w RJA

Dodano: 16-03-2018

Od 01.01.2018r. w życie weszły w pełnym zakresie zapisy § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 202). W związku z powyższym w proponowanych rozkładach jazdy należy dodatkowo umieszczać takie informacje jak: * drogę przejazdu z uwzględnieniem (nie dotyczy regularnych specjalnych): a) odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi, b) długości poszczególnych odcinków drogi przejazdu na...

[więcej]

Samorząd województwa buduje obwodnicę Krzeczyna Wielkiego

Dodano: 12-03-2018

Samorząd województwa we współpracy z miastem Lubin i powiatem lubińskim rozpoczyna prace nad budową obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335. Porozumienie w tej sprawie podpisali dzisiaj marszałek Cezary Przybylski, prezydent Robert Raczyński i starosta Adam Myrda.

[więcej]

URZĘDY SPRAWOZDANIE ART.49 - wysyłanie przez ePuap!

Dodano: 10-01-2018

Szanowni Państwo, w związku z powtarzającymi się błędami podczas przekazywanie formularzy do sprawozdania za pomocą ePuap'u uprzejmie prosimy o wysyłanie dokumentów pocztą, bądź bardzo dokładne sprawdzanie, czy zostały podłączone stosowne załączniki do wysyłki! Co roku otrzymujemy PUSTE WIADOMOŚCI BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!!

[więcej]

UWAGA PRZEWOŹNICY!! coroczne sprawozdanie w zakresie przewozów regularnych

Dodano: 08-01-2018

Zgodnie z art. 49 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do całego obszaru objętego jego właściwością. W związku z powyższym prosimy wszystkich przewoźników, którzy realizowali przewozy w 2017r. na podstawie zezwoleń udzielonych przez Marszałka Województwa...

[więcej]

UWAGA! Przypomnienie o corocznym sprawozdaniu dotyczącym publicznego transportu zbiorowego

Dodano: 08-01-2018

Przypominamy, że gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, związek metropolitalny - o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1, w zakresie swojej właściwości, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi województwa informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego!! Wszelkie niezbędne informacje zostały umieszczone na poniższej stronie internetowej: sprawozdawczość - art.49 (DZ.U....

[więcej]

TERMINY AKTUALIZACJI W ROKU 2018

Dodano: 03-01-2018

Zgodnie z §14.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (DZ.U. z 2013r. poz 451) AKTUALIZACJI ROZKŁADU JAZDY DOKONUJE SIĘ: * W PRZYPADKU NIEPLANOWANIA WPROWADZENIA ZMIAN - 24.06 *W PRZYPADKU PLANOWANEGO WPROWADZENIA ZMIAN W ROZKŁADZIE PRZEWOŹNIKA WYKONUJĄCEGO REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB - 01.03 (termin składania wniosków do dnia 15.01.2018) - 24.06 (termin składania wniosków do dnia...

[więcej]

Informacja o terminie ważności zezwoleń!

Dodano: 03-01-2018

Zgodnie z art. 34 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (DZ. U. 2017 poz. 2371) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, których  termin ważności upływa w dniu 31-12-2017r. zachowują ważność do dnia 31-12-2018r. Oznacza to, iż w opisanej wyżej sytuacji nie ma potrzeby występowania o przedłużenie terminu ważności zezwolenia, czy też nowe zezwolenie.

[więcej]