rozmiar czcionki: A | A | A

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - ustawa została uchwalona

20.12.2022 12:16

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 druk 2654

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 został podpisany przez Prezydenta, tym samym proces legislacyjny został zakończony.


https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4906858CE05F0C25C12588CD00580A41


Projekt ustawy zakłada:

Art. 43. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany:


1) użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2023 r.”;


2) w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.”;


3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2024 r.”.