rozmiar czcionki: A | A | A

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - prace nad Ustawą

01.12.2020 10:20

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 druk nr 641

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 został przyjęty przez Senat bez poprawek dnia 19.11.2020r. Jednak prace nad Ustawą nie zostały jeszcze zakończone.

www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp


Projekt ustawy zakłada:

Art. 84. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany:


1) użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy ,,31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami ,,31 grudnia 2021 r.”;


2) w art. 78 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2020 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r.”;


3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy ,,1 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami ,,1 stycznia 2022 r.”.