rozmiar czcionki: A | A | A

WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ - prace nad Ustawą

03.11.2021 10:20

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 druk 1630

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 został skierowany do Sejmu. 01.10.2021 odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Prace nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone.


https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-121-21


Projekt ustawy zakłada:

Art. 54. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) wprowadza się następujące zmiany:


1) użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2022 r.”;


2) w art. 78 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2021 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.”;


3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2023 r.”.