rozmiar czcionki: A | A | A

POMOC COVID-19 DLA PRZEWOŹNIKÓW/OPERATORÓW AUTOBUSOWYCH

13.09.2021 11:16

Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators

Podstawa prawna:

Art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.) oraz decyzja Komisji Europejskiej Program Pomocowy SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.

W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc roku 2019 w stosunku do poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za ten sam miesiąc roku 2021.


Warunki otrzymania pomocy:

1. Pobieranie dopłat z budżetu państwa z tytułu stosowania ulg ustawowych w roku 2019 (rok referencyjny);

2. pogorszenie wyniku finansowego na wozokilometr w danym miesiącu w przeliczeniu roku 2021 w stosunku do roku 2019;

3. wyższa od otrzymanej w 2021 r., kwota dopłat uzyskanych przez przewoźnika/ operatora z tytułu stosowania ulg ustawowych w danym miesiącu 2019 r.

4. niższa od kosztów i osiągniętych przychodów w danym miesiącu roku 2021, kwota otrzymanej w 2021 r. pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, w porównaniu do odpowiadającego mu miesiąca roku 2019 w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną

5. złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosku na opracowanych formularzach plików MS EXCEL i WORD.


Wniosek składa się z dwóch części:

1)   Plik EXCEL składa się z 6 zakładek:

*Wniosek,

*Praca eksploatacyjna,

*Zestawienie kosztów,

*Zestawienie przychodów,

*Zestawienie pomocy COVID,

*Formularz pomocy COVID,

2)      Plik WORD/PDF – oświadczenia


W załączeniu do każdego wniosku przedsiębiorca wypełnia i składa oświadczenie nr 1, 2 i 4 oraz jeżeli dotyczy oświadczenie nr 3 i 5.

Złożenie wniosku o wypłatę pomocy przez przedsiębiorcy rozpoczyna procedurę weryfikacji wniosku:

1)      Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z listą sprawdzającą.

2)      W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy.

3)      Nieusunięcie braków lub brak poprawy błędów powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4)      Po pozytywnej ocenie wniosku i zatwierdzeniu do wypłaty wniosek jest ujmowany w zbiorczym zestawieniu do Wojewody Dolnośląskiego w celu przekazania środków z Budżetu Państwa na ten cel.

5)      W terminie 14 od daty otrzymania środków przez Województwo przekazuje kwotę pomocy na rachunek bankowy wskazany przez przedsiębiorcę na wniosku.

Przewoźnik/ Operator może złożyć dowolną ilość wniosków w 1 miesiącu.


UWAGA: WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31.10.2021

Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Transportu

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu.

 

UWAGA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY I AKTUALIZACJI DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO UDZIELENIA WSPARCIA. INFORMACJE W TYM ZAKRESIE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA BIEŻĄCO


 

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW:

17.09.2021 – zaktualizowano załącznik nr 1 WNIOSEK oraz załącznik nr 3 INSTRUKCJA DO WNIOSKU.

 

PLIKI DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK NR 1. WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIA (WORD)

ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIA (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 3. INSTRUKCJA DO WNIOSKU (WORD)

ZAŁĄCZNIK NR 3. INSTRUKCJA DO WNIOSKU (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 4. OŚWIADCZENIE MŚP (WORD)

ZAŁĄCZNIK NR 4. OŚWIADCZENIE MŚP (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 5. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO