rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o zmianie wzorów legitymacji osób niepełnosprawnych uprawniającej m.in. do korzystania z ulg w publicznym transporcie zbiorowym.

27.11.2017 11:19

W związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, informuję o zmianie wzorów legitymacji osób niepełnosprawnych uprawniającej m.in. do korzystania z ulg w publicznym transporcie zbiorowym.

Z dniem 1 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. oz. 1541), które dokonało zmiany wzoru blankietu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (załącznik nr 1 do rozporządzenia) i stopień niepełnosprawności (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
Z punktu widzenia honorowania uprawnień do ulg osób niepełnosprawnych określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z Mn. zm.) najistotniejszą kwestią jest sposób zapisu w nowym wzorze legitymacji osoby niepełnosprawnej stopnia i symbolu przyczyny niepełnosprawności za pomocą fotokodu QR. Kod ten będzie umieszczany na rewersie legitymacji i będzie zawierał:
•    obligatoryjnie - numer PESEL i numer legitymacji,
•    fakultatywnie (na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka) - dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisane w postaci tekstowej, według następującej kolejności: numer PESEL; symbol przyczyny niepełnosprawności; stopień niepełnosprawności; numer legitymacji - np.:
12345678912;01-U;lekki;000000000/001
12345678912,01-11;;A000000001001
12345678912;;lekki;000000000/001
12345078912;;;0000000001001
W przypadku braku wniosku osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o wpisanie na legitymacji symbolu przyczyny i stopnia niepełnosprawności, wolne pole w zapisie tekstowym kodu QR będzie przedzielone średnikiem (przykład zapisu powyżej).
Specyfikacja czytników: dowolny czytnik kodów QR obsługujących kody w wersji 10
Do odczytania kodu QR można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji na smartfony oraz czytników kodów QR opartych na technologii CMOS
Specyfika kodu QR zgodnie z pismem jest następująca:
·    standard: ogólnoświatowy standard QR code
·    wersja: 10 (5747 modułów)
mechanizm korekcji błędów: poziom H (umożliwia odzyskanie 30% uszkodzonych danych)
Dodatkowe informacje dotyczące nowych legitymacji, jak również przykładowe kody QR można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem:
www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,wazne-informacje-dotyczace-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej
Równolegle z legitymacjami wydanymi według nowego wzoru ważność zachowują legitymacje dotychczasowe wydane przed dniem 1 września br., do czasu upływu terminu wskazanego w tych legitymacjach.