rozmiar czcionki: A | A | A

Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323

07.10.2010 13:30

Dziś uroczyście wmurowano kamień węgielny w przyczółek mostu przez Odrę w Ciechanowie (droga wojewódzka nr 323).

„Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” to inwestycja, w ramach której powstanie  nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 wraz z mostem na Odrze. Inwestycja jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku w powiatach lubińskim i górowskim, gminie Rudna (m. Radoszyce) i gminie Jemielno (m. Ciechanów) między Radoszycami a Ciechanowem - w istniejącym ciągu DW 323 jako jej nowy przebieg między Lesznem, Górą a Studzionkami.

Obecnie w ciągu DW nr 323 w miejscu przejścia przez Odrę funkcjonuje przeprawa promowa. Na ponad 40-kilometrowym odcinku Odry, oddzielającej położone po jej lewej stronie powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński od prawobrzeżnych: górowskiego i wołowskiego brak jest przepraw mostowych. Mosty: w Głogowie (DK 12) i w Ścinawie (DK 36) prowadzą ruch kołowy przez środek obu miast. Ponadto te mosty nie są dostosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Powiat górowski – w części północno-zachodniej jest oddzielony Odrą od reszty województwa dolnośląskiego. Natomiast funkcjonowanie przepraw promowych jest uzależnione od poziomu wód Odry i pory roku. Promy mogą zabrać od 3 do 4 pojazdów osobowych i kursują stosunkowo rzadko – dwa razy na godzinę tam i z powrotem – stąd niewielka przepustowość przepraw promowych, które w zasadzie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ruchu lokalnym. Rosnący ruch towarowy od terenów rolniczych Wielkopolski do obszaru Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego wymaga nowego połączenia, odpowiadającego wyższym wymaganiom w zakresie nośności i odpowiedniej przepustowości.

Droga na odcinku objętym opracowaniem ma więc kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu w tym regionie.
Według przeprowadzonych analiz zakłada się, że most na Odrze przejmie ok. ⅓ - ¼ ruchu z najbliższych przepraw mostowych w Głogowie i Ścinawie.

Inwestycja będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dane techniczne mostu (Radoszyce - Ciechanów)

Projektowany most przez rzekę Odrę posiadać będzie następujące charakterystyczne parametry techniczne: schemat statyczny: belka wieloprzęsłowa ilość przęseł: 9
kształt trasy w planie: prosta
długość obiektu: 525.5 m
rozpiętości teoretyczne przęseł: 40.0+4*50.0+64.6+110.8+64.6+43.0 m
całkowita szerokość obiektu: 14.87 m
szerokość jezdni: 8.00 m
szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 4.00 m
szerokość chodnika dla obsługi technicznej: 0.75 m

obciążenie użytkowe: klasa A wg PN-85/S-10030
spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2 %posadowienie: pośrednie.

Rozwiązania elementów konstrukcyjnych:

Fundamenty – podpory mostu będą posadowione na palach.
Podpory – będą wykonane z betonu zbrojonego. Ich osie będą prostopadłe do osi trasy. Skrzydła przyczółków będą równoległe do osi jezdni. Ustrój nośny będzie dziewięcioprzęsłową belką ciągłą o przekroju skrzynkowym, wykonaną z betonu sprężonego. Przekrój poprzeczny będzie złożony z jednej skrzynki. W przęśle nurtowym i przęsłach przyległych przekrój będzie miał zmienną wysokość konstrukcyjną, największą (6.00 m) nad podporami usytuowanymi w głównym nurcie Odry, a najmniejszą (2.50 m) w środku rozpiętości przęsła nurtowego. Zarys spodu konstrukcji będzie miał kształt paraboli, płynnie łączącej się z odcinkami przyległymi, na których wysokość konstrukcyjna będzie stała (2.50 m). Most będzie wyposażony w balustrady o wysokości 1.20 m, umieszczone przy zewnętrznych belkach gzymsowych. Pomiędzy chodnikami a jezdnią umieszczone zostaną bariery energochłonne typu SP-06. Jezdnia z obu stron, na całej długości obiektu zostanie ograniczona granitowymi krawężnikami mostowymi. Przewiduje się nawierzchnię bitumiczną o łącznej grubości 90 mm, składającą się z warstwy ścieralnej grubości 40 mm oraz warstwy wiążącej grubości 50 mm. Natomiast na chodniku i ścieżce rowerowej zostanie ułożona nawierzchnia chemoutwardzalna o grubości 3 mm. Przęsła dojazdowe mostu zostaną wykonane metodą przęsło po przęśle na rusztowaniach stacjonarnych lub metodą nasuwania podłużnego z zastosowaniem dziobu montażowego. Przęsło nurtowe i przęsła przyległe będą wybudowane metodą betonowania nawisowego ze zrównoważonym wspornikiem. Równowagę w czasie jego budowy zapewnią podpory montażowe. Do wykonania każdej połowy nurtowej części mostu zostaną użyte dwa urządzenia formujące, dostosowane do całej szerokości betonowanego przekroju. Połowy mogą być wykonane kolejno, tymi samymi urządzeniami. Demontaż i ponowny montaż urządzeń z drugiej strony Odry zostanie wykonany za pomocą dźwigu ustawionego na barce. Ponadto na przebiegającym przez teren Dolnego Śląska projektowanym odcinku drogi nr 323 przewidziano budowę dwóch skrzyżowań skanalizowanych oraz skrzyżowania typu „,małe rondo”:
-    z drogą gminną Chobienia - Chełm po stronie Radoszyc (umożliwi połączenie sieci dróg lokalnych z projektowaną trasą)
-    z drogą łącznikową po stronie Ciechanowa (połączenie z istniejącą DW nr 323)
-    „małe rondo” na włączeniu łącznika w istniejącą drogę wojewódzką nr 323, co zapewni bezpieczne włączenie projektowanej trasy w istniejący ciąg komunikacyjny.
-    Projektowany system dróg utrzymuje dotychczasowe kierunki dróg pełniących funkcje układu podstawowego sieci drogowej w układzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.


Bezpieczeństwo

Na etapie opracowywania projektu przeanalizowano wpływ każdego elementu na bezpieczeństwo ruchu zarówno z punktu widzenia kierowców jak i innych użytkowników: rowerzystów i pieszych. W szczególności elementy bezpieczeństwa zastosowano przez:

analizę zakresu rozwiązań, analizę rozwiązań wariantowych, w tym analizę przyjętego systemu i zakresu oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

stworzenie pełnego i kompletnego systemu komunikacyjnego na rozpatrywanym obszarze

wszechstronne wdrożenie rozwiązań segregacji ruchu dla poszczególnych
uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów, pieszych, w tym osób
niepełnosprawnych

zastosowanie odpowiednich rozwiązań i wyposażenia do zastosowanych prędkości na poszczególnych elementach trasy

jednolite i powszechne zastosowanie wybranych, dobrych i sprawdzonych rozwiązań uzgodnionych z Inwestorem.

Kalendarium

28 listopada 2008 r. – wniosek w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji „Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu DW nr 323”

26 lutego 2009 r. – decyzja nr 5/09 Wojewody Dolnośląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

13 marca 2009 r. – ogłoszenie przetargu na „Budowę mostu na rzece Odrze w ciągu DW nr 323”

10 marca 2010 r. – podpisanie umowy na budowę mostu w ciągu DW 323 w Ciechanowie z PRM „Mosty Łódź” S.A. z Łodzi, lidera konsorcjum firm.

Koszt  robót budowlanych zgodnie z umową  54 469 219, 40 zł.

Budżet Województwa Dolnośląskiego  50% finansowania  /  RPO 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 50% wydatków kwalifikowanych

Realizacja robót budowlanych – 18 miesięcy od podpisania umowy

Gwarancja – 36 miesięcy