rozmiar czcionki: A | A | A

Polityka Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim do 2020 r.

Nadrzędnym zadaniem samorządu województwa są działania, które prowadzą do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, a przez to do poprawy jakości życia mieszkańców. Aby tę jakość stale poprawiać, jednym z priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa. „(…) bezpieczeństwo danego podmiotu to ta dziedzina jego aktywności, której treścią jest zapewnianie możliwości przetrwania (egzystencji) i swobody realizacji własnych interesów w niebezpiecznym środowisku, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających), stawianie czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów”1. Dla potrzeb niniejszego opracowania podmioty będą stanowić zarówno osoby fizyczne i prawne, jak również wszelkie jednostki organizacyjne chociażby nie posiadały osobowości prawnej.


Bezpieczeństwo i rozwój to dwa podstawowe wymiary funkcjonowania jednostek i całych społeczności. Te dwa wymiary wzajemnie się warunkują tzn. bez bezpieczeństwa nie można myśleć o rozwoju, rozwój zaś ułatwia zapewnianie bezpieczeństwa. Konieczne staje się więc prowadzenie właściwie ukierunkowanej polityki wspierania bezpieczeństwa, zarówno powszechnego (ochrona przed skutkami zagrożeń o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym), jak i publicznego (przeciwdziałanie przestępczości). Polityka taka powinna przygotować społeczeństwo do reagowania na występujące zagrożenia, jak również wypracować skuteczne i niezawodne mechanizmy zarządzania kryzysowego oraz zapewnić odpowiedni stan infrastruktury bezpieczeństwa, zasobów kadrowych i sprzętowych.
Zapisy obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (dalej jako SRWD 2020) wskazują na istotną rolę przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w procesie realizacji celów rozwojowych województwa. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w strukturze grup przedsięwzięć ujętych w tzw. makrosfery, w szczególności w makrosferze Zdrowie i bezpieczeństwo.


Realizując zapisy SRWD 2020 w tym zakresie podjęto prace analityczno-koncepcyjne nad polityką, która doprowadzi do stworzenia zintegrowanego regionalnego systemu wspierania bezpieczeństwa w województwie. Jej priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa oraz osób czasowo przebywających na Dolnym Śląsku (w celach turystycznych, związanych z pracą, nauką, leczeniem, itp.).


Polityka Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim do 2020 r.