rozmiar czcionki: A | A | A

Obronność

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa w zakresie obronności należy w szczególności:

1. Sporządzanie "Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia, dla której organem założycielskim jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, na potrzeby obronne państwa".
2. Sporządzanie "Planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
3. Sporządzanie planu i programu szkoleń obronnych.
4. Organizowanie szkoleń obronnych.
5. Przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
6. Przygotowanie Stałego Dyżuru w UMWD - bieżąca aktualizacja dokumentacji oraz przeprowadzanie ćwiczeń.
7. Wyznaczenie i opracowanie dokumentacji punktu kontaktowego HNS.
8. Koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne UMWD.
9. Kontrola jednostek organizacyjnych województwa - podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zadań obronnych.

Dokumenty do pobrania:

WZÓR PLANU PRZYGOTOWAŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

WZÓR PLANU WYDZIELENIA ŁÓŻEK NA POTRZEBY SŁUŻB  MUNDUROWYCH

WZÓR PLANU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH

Zarządzenie  nr 134 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie dolnośląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze

WZÓR KARTY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - zgodnie z wytycznymi Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Dotyczące zasad przygotowań obronnych ochrony zdrowia do działań w roku 2019 w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (Aktualne również na 2023 r.)

Zarządzenie nr 106/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz stałego dyżuru podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek organizacyjnych województwa

Wzory pism niejawnych:

WZÓR PISMA NIEJAWNEGO

WZÓR PISMA NIEJAWNEGO (Z ZAŁĄCZNIKAMI)