rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”

17.12.2018 13:30

Zgodnie z Uchwałą Nr 114/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka” realizowanego w okresie od 15.12.2018 do 31.12.2018.

W załączeniu:

Uchwała