rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

04.12.2018 08:37

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.

W dniu 26.11.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Ratownictwa Specjalistycznego Starówka, na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Bezpieczeństwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Bezpieczeństwo”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną na adres mailowy: tomasz.drewniak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Marszałka, Wydział Bezpieczeństwa ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 11.12.2018 r.

 

W załączeniu:

Oferta "Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka"