rozmiar czcionki: A | A | A

Program INTERREG Polska - Czechy

24.11.2021 14:05 14:05

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Interreg Polska – Czechy. W spotkaniu z udziałem wicemarszałka Grzegorza Macko wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej i Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Czechy w Ołomuńcu.

Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas spotkania były m.in. dotychczasowe sukcesy, plany i wyzwania na kolejne lata oraz dalsza współpraca w ramach aktualnie opracowywanego programu współpracy polsko-czeskiej na lata 2021-2027 o budżecie ok. 179 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).Programy Interreg na Dolnym Śląsku

Obecnie Województwo Dolnośląskie uczestniczy w Programach Interreg:
1.    Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 (https://pl.cz-pl.eu/)
2.    Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 (https://pl.plsn.eu/)
3.    Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (https://interreg-baltic.eu/)
4.    Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (http://www.interreg-central.eu/ i w języku polskim www.interreg-central.eu)
5.    Program Interreg Europa 2014-2020 (http://www.interregeurope.eu/)
Wszystkie ww. programy będą kontynuowane w perspektywie 2021-2027.


Spośród ww. Programów Interreg Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego posiada największe kompetencje we wdrażaniu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, wykonując zadania Podmiotu Regionalnego. Przede wszystkim za pośrednictwem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu prowadzi działania informacyjne i promocyjne, konsultacje i szkolenia. Działania te skierowane są do podmiotów i instytucji zainteresowanych realizacją projektów lub realizujących projekty współpracy polsko-czeskiej na obszarze wsparcia w woj. dolnośląskim (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, M. Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, M. Wałbrzych oraz powiat strzeliński). Od momentu uruchomienia Programu w czerwcu 2015 r. UMWD przeprowadził prawie 3300 konsultacji dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu oraz przeszkolił ponad 1000 osób.


Budżet Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wynosi 226 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spośród realizowanych 177 projektów o wartości ok.180 mln EUR z EFRR jednostki z Dolnego Śląska uczestniczą w 102 projektach (tj. w 58% wszystkich projektów). Obecnie trwa ostatni nabór wniosków, na bieżąco rozdysponowywane są również oszczędności powstałe w ramach realizacji projektów.


W Programie wspierane są projekty polsko-czeskiej współpracy transgranicznej realizowane na obszarze 3 województw po stronie polskiej (śląskie, opolskie oraz dolnośląskie) i 5 krajów po stronie czeskiej (liberecki, kraloweradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawskośląski). Przyczyniają się one w znaczący sposób do rozwoju obszarów przygranicznych i transgranicznej integracji społecznej. Na przestrzeni lat wspierane były projekty dotyczące szerokiego zakresu tematycznego, przyczyniające się do:
•    poprawy stanu infrastruktury drogowej na pograniczu;
•    zwiększenia atrakcyjności i odwiedzalności terenów przygranicznych poprzez wypracowanie wspólnej oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą;
•    poprawy bezpieczeństwa po obu stronach granicy;
•    wsparcia rozwoju lokalnego oraz poznania się społeczności po obu stronach granicy, w tym do wsparcia nauki języka sąsiada.


Więcej szczegółów o założeniach Programu oficjalnej stronie Programu www.cz-pl.eu oraz na regionalnej stronie www.ewt.dolnyslask.pl, w tym w zakładce poświęconej efektom Programu na Dolnym Śląsku „Interreg rozwija pogranicze”.


Nowe fundusze na lata 2021-2027


Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027 jest obecnie opracowywany. Planuje się, że pierwsze nabory ruszą jesienią przyszłego roku. Budżet Programu w wysokości 179 mln EUR z EFRR zostanie najprawdopodobniej rozdysponowany na wparcie rozwoju zintegrowanego systemu ratownictwa i środowiska, turystyki, transportu, współpracy instytucji i mieszkańców oraz przedsiębiorczości.


Drugim programem współpracy trasngranicznej będzie Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 realizowany na obszarze podregionu jeleniogórskiego, powiatu żarskiego w woj. lubuskim oraz 2 powiatów w Saksonii. Budżet w wysokości ponad 60 mln EUR z EFRR zostanie przeznaczony na przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, wsparcie edukacji, kultury i turystyki oraz współpracy mieszkańców i instytucji. Pierwsze nabory ruszą najprawdopodobniej jesienią 2022 r.


Jednostki z woj. dolnośląskiego będą mogły uczestniczyć również w następujących programach Interreg w perspektywie 2021-2027:
• Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – budżet ponad 224 mln EUR z EFRR, pierwszy nabór ruszy w listopadzie 2021 r.; tematyka obejmuje priorytety dotyczące: wzmacniania zdolności innowacyjnych, rozwijania umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, wspierania transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej, zwiększania odporności na zmiany klimatu, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska, zielonej mobilności miejskiej, poprawy połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych oraz wzmacniania systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego;
• Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – budżet ponad 250 mln EUR; pierwszy nabór planowany w lutym 2022 r.; wsparcie dla działań w zakresie: innowacyjności, rozważnego korzystania z wody, neutralności klimatycznej i zarządzania współpracą;
• Interreg Europa 2021-2027 – budżet ponad 379 mln EUR z EFRR; pierwszy nabór planowany w kwietniu 2022 r.; realizacja projektów współpracy międzyregionalnej w celu poprawy wdrażania polityk rozwoju regionalnego;