rozmiar czcionki: A | A | A

Odnowa nawierzchni DW nr 364

30.10.2009 12:14 12:14

Droga wojewódzka nr 364 na odcinku o długości 2 485 m, znajdującym się między Kozowem a Wilczycami będzie miała nowa nawierzchnię. Koszt zadania, zgodnie z umową wynosi 2 938 927, 42 zł. Wykonawcą jest Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Prace będą prowadzone do 30 listopada 2009r.

W związku z remontem drogi wojewódzkiej 364 obowiązuje objazd drogą wojewódzką nr 328 i autostradą A-4.
 
Zakres prac zgodnie z SIWZ obejmuje:
 
- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni zjazdów na głębokość 4 cm z odwiezieniem frezowiny na odległość do 1 km na powierzchni całkowitej 782,0 m2,

- mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych na średnią grubość 10 cm z wywiezieniem na płatne składowisko,

- mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu drogi o szerokości 0,4m

- rozebranie oporników kamiennych z wywiezieniem na składowisko,

- załadowanie i wywiezienie gruzu z rozbiórek na płatne składowisko,

- wykonanie warstwy odsączające z piasku oraz podbudowy z kamienia łamanego o uziarnieniu 0/31,5, dwie warstwy po 20 cm w tym jedna pod podbudowę MCE,

- ułożenie przepustów pod zjazdami z rur PE karbowanych o średnicy 50 cm na ławie żwirowej z dodatkiem cementu w ilości 50 kg/m3 oraz ściankami z betonu B-30 w ilości 1,5 m3 na ściankę,

- odbudowa 6 m przepustu rurowego o średnicy 80 cm na skrzyżowaniu z drogą powiatową z rur betonowych na ławie z pospółki z dodatkiem cementu w ilości 50 kg/m3 oraz odbudowa 2 ścianek czołowych z betonu B-30,

- wypełnienie przekopów piaskiem z dodatkiem cementu w ilości 50 kg/m3,

- wyrównanie podbudowy kamieniem łamanym 0/31,5 nad przekopami o średniej
grubości po zagęszczeniu 20 cm,

- wykonanie recyklingu głębokiego na 20 cm z dodatkiem cementu oraz emulsji według przedstawionej i zatwierdzonej recepty ( średnia grubość warstw bitumicznych 14 cm + doziarnienie kruszywem łamanym 0/31,5)

- ułożenie warstwy wyrównawczej na skrzyżowaniu z drogą powiatową oraz placu do ważenia pojazdów z betonu asfaltowego na grysach bazaltowych 0/16 dla KR-4 na uprzednio oczyszczonej i skropionej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, ilość masy 50 kglm2 ,

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grysowego 0/12,8 dla KR4 grubości 5 cm na placu do ważenia pojazdów,

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na grysach bazaltowych 0/20 dla KR-4 o grubości po zagęszczeniu 9 cm na asfalcie D-35/50 na uprzednio oczyszczonej i skropionej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA O/II lub 0/12,8 dla KR-4 na asfalcie modyfikowanym DE-80 o grubości po zagęszczeniu 4 cm na uprzednio oczyszczonej i skropionej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- wykonanie uzupełnień poboczy z kamienia łamanego 0/31,5 o średniej grubości po zagęszczeniu 19 cm,

- roboty ziemne zmechanizowane przy odkopaniu rowów drogowych z transportem urobku na płatne składowisko,

- ustawienie barier stalowych energochłonnych SP-09 o masie 24 kg/m na słupkach IPE 100 z zastosowaniem elementów ukośnych oraz zakończeń barier,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowo za pomocą mas termoplastycznych.