rozmiar czcionki: A | A | A

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zadania Działu:

1) działania na rzecz bieżącej współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi;
2) opracowywanie i realizacja, w części dotyczącej Działu, wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób starszych oraz na rzecz rozwoju społeczności regionalnych;
4) przekazywanie dotacji na realizację zadań publicznych na rzecz osób starszych, a także dotacji na realizację zadań na rzecz rozwoju społeczności regionalnych;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania objęte wojewódzkim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi;
6) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych;
7) prowadzenie doradztwa oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji niezbędnych dla działalności organizacji pozarządowych;
8) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku;
9) współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
10) prowadzenie podstrony WWW Działu na stronie internetowej Urzędu;
11) opracowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie planowania i realizacji budżetu dotyczących zadań Działu;
12) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań Działu;
13) rozliczanie umów wynikających z zadań realizowanych przez Dział;
14) współpraca z właściwą do spraw organizacji pozarządowych Komisją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
15) przygotowywanie i podpisywanie umów z Oferentami w zakresie działań Działu;
16) nadzór na realizacją podpisanych umów;
17) wydawanie dyspozycji wypłaty dofinansowania w zakresie realizowanych umów;
18) prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych zadań;
19) opracowywanie projektów wniosków, procedur i trybu rozpatrywania ofert i wniosków w zakresie zadań Działu;
20) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
21) obsługa organizacyjna Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
22) obsługa organizacyjna Dolnośląskiej Społecznej Rady Seniorów;
23) uczestnictwo, na zaproszenie organizacji pozarządowych, w projektach partnerskich;
24) pozyskiwanie środków krajowych i europejskich na realizację zadań Działu;
25) realizacja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego we współpracy z komórkami merytorycznymi Urzędu.