rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne z przedstawicielami dolnośląskich spółdzielni mieszkaniowych

02.11.2012 11:22

W dniu 30 października 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie z prezesami dolnośląskich spółdzielni mieszkaniowych. Tematem przewodnim spotkania była: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. oraz przygotowania do nowej perspektywy finansowej polityki spójności UE 2014-2020”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Gospodarzem spotkania był dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który w ramach słowa wstępnego przedstawił najważniejsze założenia Strategii, w szczególności w odniesieniu do wizji i celu głównego Strategii. W czasie spotkania Sławomir Sobieszek, Dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWD, zaprezentował problematykę przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Zwrócił uwagę na ważność w programowaniu strategicznym dokumentu „Europa 2020”. Strategia „Europa 2020” wyznacza priorytety do realizacji i cele do osiągnięcia do 2020 r., które związane są : ze  zwiększeniem roli wiedzy, badań, innowacji, edukacji; inwestycjami efektywniej wykorzystującymi zasoby przyjazne środowisku oraz ze zwiększeniem aktywności i mobilności zawodowej, podnoszeniem kwalifikacji i walką z ubóstwem. Dyrektor S. Sobieszek omówił możliwe obszary wsparcia dla spółdzielni mieszkaniowych na poziomie regionalnym lub krajowym, które skierowane będą na: e-usługi, wspieranie inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w sektorze mieszkaniowym, działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, wytwarzanie infrastruktury w obszarze rewitalizacji oraz wsparcie rewitalizacji ubogich społeczności miejskich i wiejskich. Omówił także główne założenia systemowe polityki spójności na lata 2014-2020, w tym sposoby udzielania dofinansowania oraz nowe instrumenty wsparcia rozwoju terytorialnego w nowych regionalnych programach operacyjnych.
 Następne wystąpienie, które wygłosił dr Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD  poświęcone było aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. Dyrektor M. Zathey przedstawił informacje dotyczące priorytetów wpisanych w projekcie Strategii, którymi są: sfera produkcji i turystyka oraz celów szczegółowych Strategii, obszarów interwencji, koncepcji Autostrady Nowej Gospodarki. Zaznaczył, że zadania rozwojowe zawarte w Strategii będą realizowana zarówno za pomocą środków budżetowych, jak i unijnych. Wykorzystane zostaną również możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-publicznego. Zwrócił uwagę na to, że w projekcie Strategii zaprojektowane zostały grupy działań związane z poprawą infrastruktury transportowej i energetycznej, w zakresie rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, turystyki, edukacji, kultury, poprawy bezpieczeństwa, budowania partnerstwa i przedsiębiorczości. Dyrektor M. Zathey podkreślił, że nowa Strategia będzie monitorowana według określonych wskaźników na podstawie wypracowanych celów. W swoim wystąpieniu odniósł się także do sytuacji mieszkaniowej na Dolnym Śląsku w ujęciu regionalnym. Zaznaczył, że koniecznym jest powiązanie Strategii z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie niepokojący jest brak ładu w planowaniu przestrzennym, stąd konieczność wypracowania regionalnych przepisów urbanistycznych dla województwa dolnośląskiego.
W czasie dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniach prezesi spółdzielni mieszkaniowych zwrócili uwagę na trudności w otrzymywaniu środków unijnych na realizowane inwestycje, braku możliwości aplikowania samodzielnie o  te środki ze względu na ustalone kryteria i konieczność dostosowania się do lokalnych obszarów wsparcia.
Podsumowując spotkanie dr Jerzy Tutaj, zaproponował prezesom spółdzielni mieszkaniowych włączanie się w proces konsultowania projektu Strategii poprzez zgłaszanie uwag oraz wypowiedzenie się w sprawie wstępnych założeń do projektowania nowego regionalnego programu operacyjnego. W tym celu złożył propozycję powołania zespołu złożonego z 3 przedstawicieli (dyrektorów) UMWD oraz prezesów dolnośląskich spółdzielni mieszkaniowych. Do utworzonego zespołu weszli prezesi (5 osób) z poszczególnych okręgów: jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, legnickiego, wrocławskiego.