rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne w Lwówku Śląskim i Lubaniu

02.11.2012 11:32

W dniu 31 października 2012 r. w Lwówku Śląskim i Lubaniu odbyły się dwa kolejne spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Na spotkaniu w Lwówku Śląski samorząd województwa reprezentowali pan  dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz pan Jerzy Łużniak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu w Lubaniu województwo reprezentowane było przez pana dr Jerzego Tutaja.

Oba spotkania rozpoczęły się od przedstawienia przez pana dr Jerzego Tutaja najważniejszych założeń projektu Strategii, w tym głównego jej celu jakim jest „Nowoczesna gospodarka w atrakcyjnym środowisku” oraz ośmiu celów szczegółowych. Podkreślił on wagę zaangażowania obywateli oraz władz gmin i powiatów w przygotowaniu finalnej wersji Strategii. Silne zaangażowanie strony społecznej umożliwi przygotowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na potrzeby lokalne.

Celem Zarządu Województwa, we współpracy z samorządami lokalnymi i mieszkańcami regionu jest przygotowanie dokumentu, który nie tylko wskaże możliwości rozwoju Dolnego Śląska do roku 2020, ale i w okresie późniejszym. Kołami zamachowymi rozwoju regionu
w najbliższych latach w zamierzeniu autorów Strategii powinny być przemysł i turystyka. Dolny Śląsk posiada bowiem liczne i bardzo bogate zasoby surowcowe oraz środowiskowe. Poprzez konsekwentne wspieranie rozwoju branży turystycznej oraz nowoczesnego przemysłu w ramach realizacji koncepcji Autostrady Nowej Gospodarki jesteśmy w stanie jako region zbudować silne fundamenty rozwoju gospodarczego na najbliższe dziesięciolecia nie tylko w wybranych ośrodkach wzrostu ale na terenie całego regionu. Potencjał ten nie będzie jednak możliwy do pełnego wykorzystania bez podniesienia poziomu edukacji w tym edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Swoistym spoiwem umożliwiającym realizację ambitnych celów przedstawionych w projekcie Strategii będzie dalsza realizacja projektów infrastrukturalnych oraz jeszcze silniejsze wykorzystanie potencjału współpracy transgranicznej.

W dyskusji, która wywiązała się w obu miejscowościach zwrócono szczególną uwagę na konieczność dalszych inwestycji w budowę i modernizację lokalnej Infrastruktury drogowej
i kolejowej oraz na kwestię pomocy ubogim gminom w rewitalizacji obszarów miejskich
w miastach poniżej 50 000 mieszkańców. Poruszono kwestię dostępności do Internetu na obszarach wiejskich. Wyjaśnienia wymagała również propozycja zawarta w projekcie Strategii dotycząca rozszerzenia na terenie Dolnego Śląska współpracy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.