rozmiar czcionki: A | A | A

konsultacje społeczne projektu SRWD w Świdnicy i Dzierżoniowie

11.12.2012 11:45

Jesteśmy coraz bliżej zakończenia procesu konsultacji społecznych projektu Strategii. W dniu 10 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie w ramach konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w Świdnicy i Dzierżoniowie. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował na obu spotkaniach dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Pani Anna Nowak, Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej przedstawiła najważniejsze założenia Strategii. Oba spotkania otworzył pan dr Jerzy Tutaj, który podkreślił walor edukacyjny Strategii oraz jej rolę w przygotowaniu regionu do „życia za swoje” w perspektywie po 2020 roku. Zwrócił uwagę na rolę procesu konsultacji w przygotowywaniu ostatecznej treści Strategii. Wspomniał On o utworzeniu przez samorząd województwa instytucji monitorującej realizację zapisów Strategii oraz podkreślił konsekwentne poparcie samorządu województwa dla prowadzonych na terenie Dolnego Śląska inwestycji drogowych.
Spotkanie w Świdnicy otworzył starosta Zygmunt Worsa. W czasie dyskusji podkreślano konieczność budowy i dalszej modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej istotnej dla rozwoju powiatu świdnickiego oraz jego powiązania z Wrocławiem. Poruszono również problem nadmiernego wyeksploatowania lokalnych dróg wykorzystywanych do transportu kruszyw skalnych. Zwrócono uwagę na konieczność wyeksponowania w Strategii walorów kulturowego dziedzictwa regionu znajdujących się na liście UNESCO. Zgłoszono również zarzut do dotychczasowego projektu Strategii, w której zbytnie znaczenie nadano podejściu przestrzennemu co może prowadzić do zablokowania wielu inicjatyw ponadlokalnych, nie mieszczących się w sztywnym podziale na obszary interwencji.
W uwagach do konkretnych zapisów Strategii szczególną uwagę zwrócono na konkretne treści odnoszące się do zawartych w projekcie Strategii wskaźników oraz podkreślono, że brakuje informacji odnoszących się do rozwoju transportu intermodalnego, aktywności seniorów oraz wspierania  uniwersytetów trzeciego wieku.
Spotkanie w Dzierżoniowie otworzył wicestarosta Dariusz Kucharski. W spotkaniu oprócz licznej grupy samorządowców i przedstawicieli strony społecznej wziął udział pan Senator Stanisław Jurcewicz, który rozpoczął dyskusję wspominając o konieczności prefinansowania działań organizacji pozarządowych oraz wspierania szkolnictwa zawodowego. Następnie w dyskusji zgłoszono liczne postulaty dotyczące tematów, które powinny zostać ujęte w Strategii w tym wpisanie jako osobnego przedsięwzięcia budowy obwodnicy Dzierżoniowa oraz dodanie w Strategii zapisów dotyczących zdegradowanych obszarów wiejskich i poprawy jakości gospodarowania na nich. Podkreślono, iż w Strategii brakuje instrumentów wspierania partnerstwa i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku oraz zgłoszono uwagi odnoszące się do podziału województwa  na obszary funkcjonalne i umiejscowienia powiatu dzierżoniowskiego w wybranych obszarach interwencji.