rozmiar czcionki: A | A | A

Unia Europejska (UE) składa się z 27 państw członkowskich tworzących wspólnotę oraz jednolity rynek liczący 493 miliony obywateli. Niemniej jednak kraje te oraz położone w nich 271 regionów cechują znaczące różnice gospodarcze i społeczne.

Europejska polityka spójności jest najważniejszym narzędziem Wspólnoty służącym poprawie konkurencyjności całej Unii, a w szczególności jej najuboższych regionów. Poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) (oba są znane pod nazwą funduszy strukturalnych) oraz Fundusz Spójności Unia inwestuje w tysiące projektów we wszystkich europejskich regionach, aby zrealizować nadrzędny cel: promować spójność gospodarczą i społeczną, zmniejszając różnice rozwojowe pomiędzy państwami członkowskimi i regionami.

Polityka spójności, której budżet na lata 2007-2013 wynosi 347 miliardów euro, stanowi na szczeblu UE największe źródło finansowania inwestycji we wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Zgodnie z założeniem polityka spójności ma umożliwić wszystkim regionom skuteczne konkurowanie w ramach rynku wewnętrznego.

Niemniej jednak, podobnie jak z upływem czasu zmieniły się wyzwania stojące przed europejskimi regionami, tak zmieniła się też sama polityka. W wyniku istotnych zmian zachodzących w Unii po rozszerzeniu oraz w obliczu postępującej globalizacji, niepokojów związanych z dostawami energii, niżem demograficznym, zmianami klimatycznymi i – ostatnio – światową recesją polityka ulega stopniowym modyfikacjom, stanowiąc kluczowy element odpowiedzi na bieżące problemy.

Źródło: Komisja Europejska, DG Regio