rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisanie aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego


Zważywszy na dużą rolę kultury w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strona Rządowa uznała za konieczne otwarcie Kontraktów na nowe projekty w przedmiotowym obszarze  i nadanie im priorytetowego znaczenia przy aplikowaniu o środki z VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIŚ) w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w kolejnych naborach wniosków, począwszy od 2017 roku.

W związku z powyższym, Ministerstwo ogłosiło nabór mający na celu identyfikację najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury, które spełniają warunki i kryteria określone w POIŚ. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego może zgłosić maksymalnie 15 nowych projektów, jedynie
w sytuacji, gdy co najmniej 5 projektów będzie pochodziło z rekomendacji prezydentów miast.

Zgłoszone projekty, przed przekazaniem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlegały wstępnej weryfikacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W dalszej kolejności, propozycje projektów podlegały weryfikacji przez Stronę Rządową pod kątem zgodności z zasadami wyboru projektów do dofinansowania, określonymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

21 października 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o wynikach ceny 231 projektów zgłoszonych do Kontraktów Terytorialnych przez wszystkie zarządy województw. Rekomendację kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało 89 przedsięwzięć, w tym 6 z województwa dolnośląskiego:
1.    Renowacja Hali Spacerowej i Muszli koncertowej w Szczawnie-Zdroju,
2.    Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze,
3.    Restauracja obiektów zabytkowej palmiarni w Wałbrzychu - etap II,
4.   Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury,
5.    Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia,
6.    Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie.

30 maja 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju przedstawiciele województw podpisali aneksy wprowadzające zmiany do kontraktów terytorialnych.Aneks nr 2