rozmiar czcionki: A | A | A

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zadania Działu:

1) koordynowanie bieżącej współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi;
2) opracowywanie i realizacja, w części dotyczącej Działu, wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób starszych;
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania objęte wojewódzkim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych;
6) prowadzenie doradztwa oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji niezbędnych dla działalności organizacji pozarządowych;
7) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku;
8) współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
9) prowadzenie podstrony WWW Działu na stronie internetowej Urzędu;
10) opracowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie planowania i realizacji budżetu dotyczących zadań Działu;
11) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań Działu;
12) rozliczanie umów wynikających z zadań realizowanych przez Dział;
13) współpraca z właściwą do spraw organizacji pozarządowych Komisją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
14) przygotowywanie i podpisywanie umów z Oferentami w zakresie działań Działu;
15) nadzór na realizacją podpisanych umów;
16) wydawanie dyspozycji wypłaty dofinansowania w zakresie realizowanych umów;
17) prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych zadań;
18) opracowywanie projektów wniosków, procedur i trybu rozpatrywania ofert i wniosków w zakresie zadań Działu;
19) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
20) obsługa organizacyjna Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
21) obsługa organizacyjna Dolnośląskiej Społecznej Rady Seniorów;
22) uczestnictwo, na zaproszenie organizacji pozarządowych, w projektach partnerskich;
23) pozyskiwanie środków krajowych i europejskich na realizację zadań Działu;
24) realizacja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego we współpracy z komórkami merytorycznymi Urzędu”.