rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

VII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (lokalni liderzy w danej społeczności)

18.07.2018 08:26

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (lokalni liderzy w danej społeczności). W tym roku konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dolnośląskich organizacji pozarządowych, bez względu na tematykę, jaką się zajmują oraz obszar swojej działalności.

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGOsy działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych.

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu "zDolne NGO",

Formularz zgłoszeniowy.

 

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W VII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

 

Kryterium

Punktacja

Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Tworzenie nowych więzi w społecznościach lokalnych, integracji mieszkańców Dolnego Śląska, budowanie postaw społecznego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, społeczne działanie w życiu regionalnym.

   0-20

Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących społeczności lokalne. Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań.

   0-20

Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji.

   0-15

Współdziałanie z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami.

   0-10

Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych.

   0-10

Wspomaganie działalności innych organizacji pozarządowych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego.

   0-10

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania. Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej.

   0-10

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań.

   0-5

Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi).

   0-5

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp.

   0-10

Razem

   115


5. Harmonogram
VII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
• 17.07.2018 r. – ogłoszenie VII Edycji Konkursu „zDolne NGO”
• 18.07.–30.08.2018 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• II połowa sierpień 2018 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• 10.09.2018 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt
Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:
Sławomir Wójcik
tel. nr  71/ 770 40 76
mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 701a
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”