rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe

24.07.2023 17:20

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Poniżej prezentujemy regulamin głosowania na członków DRDPP oraz listę kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady.

1. Lista kandydatów na członków DRDPP zawiera nazwiska 35 osób.
2. Każdy z kandydatów został zgłoszony do jednego z 10 obszarów obejmujących zadania z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr 6968/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na wybranego kandydata z opublikowanej listy.
4. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na więcej niż jednego kandydata, wszystkie jej głosy będą nieważne.
5. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na jednego kandydata, jej głosy będą liczone jako jeden głos.
6. Terenowe oddziały, filie organizacji pozarządowych posiadające ten sam numer KRS mogą głosować tylko jeden raz.
7. Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, zamieszczonym w poniższej tabeli, w kolumnie „Formularz do głosowania na kandydata” w zakładce „pobierz”.
8. Wypełniony formularz opatrzony datą, nazwą/pieczęcią Organizacji oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Organizacji należy w ciągu 21 dni od dnia umieszczenia listy kandydatów na stronie internetowej, tj. do dnia 14 sierpnia 2023 r. złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1)  osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”;
2)  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”;
3)  w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie e-PUAP. Formularz do głosowania na kandydata powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowód) przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie z KRS-em lub innym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu.
9. O zachowaniu terminu złożenia formularza do głosowania w wersji papierowej (sposób 1 i 2) decyduje data wpływu do Urzędu (a nie data stempla pocztowego).
10. O zachowaniu terminu złożenia formularza do głosowania w wersji elektronicznej (sposób 3) decyduje data wpływu formularza do głosowania przez e-PUAP do Urzędu.
11. Głosy złożone po terminie wymienionym w pkt. 8 nie będą rozpatrywane.
12. Po upływie terminu przesyłania głosów  na kandydatów na członków DRDPP, komisja powołana zarządzeniem Marszałka dokona weryfikacji formalnej i przeliczenia głosów.
13. Wyniki głosowania uwzględniające informacje o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.


Wrocław, 24 lipca 2023 r.

Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) IV kadencji

Lp.

Nr obszaru

Sfera zadań publicznych

Imię i nazwisko kandydata

Uzasadnienie kandydatury

Organizacja zgłaszająca kandydata

Formularz do głosowania na kandydata

1.

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Robert Magiera

pobierz

Uczniowski Klub Sportowy RM Dance - SPORT

pobierz

2.

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Marian Mójta

pobierz

Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KARKONOSZE w Jeleniej Górze

pobierz

3.

1

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzież

Damian Ślak

 

pobierz

Fundacja "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku

 

pobierz

4.

1

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzież

Joanna Wyrwa

 

pobierz

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

 

pobierz

5.

1

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Małgorzata Baderko

 

pobierz

Stowarzyszenie "Edukacja i Rodzina"

 

pobierz

6.

1

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Mariusz Synówka

 

pobierz

Towarzystwo Karkonoskie

 

pobierz

7.

1

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Kamil Zaremba

pobierz

Fundacja Onwater.pl

pobierz

8.

2

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Maciej Nestor

pobierz

Fundacja Vertigo

pobierz

9.

2

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zbigniew Stokłosa

pobierz

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych

pobierz

10.

2

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Teresa Ziegler

pobierz

Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

pobierz

11.

2

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Katarzyna Nowak

pobierz

Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca "Wrocław"

pobierz

12.

3

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Joanna Burkiewicz

pobierz

Fundacja Eudajmonia

pobierz

13.

3

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Bożenna Dowgiałło

pobierz

Fundacja ProCuro

pobierz

14.

3

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Alicja Szatkowska

pobierz

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

pobierz

15.

3

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Aleksandra Zagórska

pobierz

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

pobierz

16.

3

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Maria Zięba

pobierz

Fundacja Ładne Historie

pobierz

17.

3

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Grzegorz Derela

pobierz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

pobierz

18.

4

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Marzanna Jurzysta-Ziętek

pobierz

Stowarzyszenie "Zawsze Blisko Ludzi"

pobierz

19.

4

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Kamil Kasina

pobierz

Stowarzyszenie "Inicjatywa Samorządowa"

pobierz

20.

4

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym

w pkt. 1–32a ustawy

Sylwia Mielczarek

pobierz

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania

pobierz

21.

     4

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym

w pkt. 1–32a ustawy

    Stefan

  Wałowski

     pobierz

Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów "Serdeczna Dłoń"

   pobierz

22.

5

udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Tomasz Wiśliński

pobierz

Fundacja Przyszłość Pokoleń

pobierz

23.

6

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Danuta Czarnecka

pobierz

Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrocławiu

pobierz

24.

6

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Alicja Przepiórska Ułaszewska

pobierz

Fundacja Via Salutis

pobierz

25.

6

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Andrzej Wiewióra

pobierz

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej

pobierz

26.

6

działalność charytatywna

Maciej Mączka

pobierz

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

pobierz

27.

6

działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

Mirosława Hamera

pobierz

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

pobierz

28.

      7

ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Anna Ściążko

     pobierz

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki Dolnośląski we Wrocławiu

   pobierz

29.

7

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Mateusz Kasprzak

pobierz

Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk

pobierz

30.

7

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Waldemar Weihs

pobierz

Fundacja "Merkury"

pobierz

31.

8

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Maciej Koba

pobierz

Stowarzyszenie Kwitnąca Żórawina

pobierz

32.

9

porządek i bezpieczeństwo publiczne

Daniel Gotthardt

pobierz

Fundacja Make Life Better MLB

pobierz

33.

10

działalność na rzecz integracji cudzoziemców

Maria Lewandowska-Mika

pobierz

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

pobierz

34.

10

działalność na rzecz integracji cudzoziemców

Iryna Rerikh

pobierz

Stowarzyszenie "Ukraina - Wałbrzych"

pobierz

35.

10

działalność na rzecz integracji cudzoziemców

Błażej Zając

pobierz

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód-Zachód"

pobierz