rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Projekt 3P4SSE „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej”

28.05.2024 11:10

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA” S.A. z 10 partnerami europejskimi od 2023 roku realizują projekt 3P4SSE „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej” w ramach Programu Interreg, który ma na celu wzmocnienie gospodarki społecznej i solidarnej w regionach Europy Środkowej poprzez budowanie ekosystemów za pośrednictwem sieci, klastrów, platform i organizacji parasolowych.

Co za nami?

1. Opracowanie i zdefiniowanie wspólnej strategii politycznej przez wszystkich partnerów na podstawie 5 lokalnych warsztatów, które odbyły się we Włoszech, Chorwacji, Słowenii, Węgrzech i Polsce z udziałem 74 osób z różnych sektorów.
2. Zaprojektowanie lokalnego modelu współpracy na Dolny Śląsk przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. oraz przedstawicielki i przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego.
3. Stworzenie listy priorytetów polityki lokalnej dla ekonomii społecznej (ES) w województwie dolnośląskim:
- realizacja wspólnych inicjatyw: projektów, promocji i marketingu, inwestycji oraz ekologizacji ES;
- budowanie potencjału ekonomii społecznej poprzez współpracę oraz dzielenie się wiedzą i zasobami;
- zwiększenie siły przetargowej ES w regionie i wpływu na rzecznictwo (m.in. poprzez publikacje i tworzenie sieci kontaktów);
- zwiększenie widoczności ES w przestrzeni publicznej i jej wpływu na społeczności lokalne;
- promowanie efektywności ekonomicznej poprzez redukcję kosztów oraz wspólne zakupy;
- dywersyfikacja źródeł przychodów i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.
4. Określenie głównych celów dla lokalnego planu działania:
- zwiększenia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania tworzenia i rozwoju sieci współpracy (klasteringu) w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej;
- systematyczne wsparcie, promocja i finansowanie tworzenia sieci oraz partnerstw na poziomie regionalnym, działających na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej;
- wprowadzanie mechanizmów obligujących jednostki samorządu terytorialnego do kontraktowania podmiotów ekonomii społecznej;
- zwiększanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Co przed nami?

Realizacja pilotażowych działań na rzecz tworzenia sieci/klastrów zgodnie z wytycznymi i zapisami Regionalnego i Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2027, który jest podstawą do planowania i programowania konkretnych interwencji na poziomie regionu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej stałymi działaniami animacyjnymi na obszarach wiejskich.


Informacje o projekcie:
•    https://dops.wroc.pl/projekty-efs/projekty-realizowane/projekt-3p4sse-interreg/informacje-ogolne/ 
•    https://dops.wroc.pl/category/interreg/ 
•    https://arleg.eu/projekty/3p4sse/   Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej