rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku

13.02.2023 11:43

Uchwałą nr 6483/VI/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął regulamin Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku oraz określił sposób postępowania z wnioskami oraz sposób udzielania dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego będących pomocą finansową na działania gminnych i powiatowych rad seniorów.

Celem Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku jest podnoszenie kompetencji członków rad seniorów, wymiana dobrych praktyk między radami seniorów, uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym, budowanie i rozwój polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integracja i aktywizacja osób starszych, a także zapobieganie ich wykluczaniu oraz udzielenie gminom, powiatom z terenu województwa dolnośląskiego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin/powiatów, będących inicjatywą rad seniorów.

Wnioski o realizację zadania publicznego należy składać w terminie 14.02.-31.03.2023 r.


Uchwała nr 6483/VI/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.


Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku

Wniosek o realizację zadania publicznego


Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego


Wzór umowy


Karta oceny formalnej


Karta oceny merytorycznej


Karta celowości