rozmiar czcionki: A | A | A
Pozarządowy Dolny Śląsk

PRACA DLA DORADCY W REGIONALYM PUNKCIE KONSULTACYJNO-DORADCZYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (WROCŁAW)

09.12.2014 12:30

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych.

Do zadań doradcy będzie należało:
1) Doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji.
2) Doradztwo w sprawie kwalifikalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego.
3) Doradztwo w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania.
4) Pomoc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych według zasad obowiązujących w UMWD.
5) Doradztwo na etapie przygotowania wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów.
6) Doradztwo na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji.
7) Informowanie o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.
8) Sporządzanie raz w miesiącu artykułu na temat aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz na temat rozliczania projektów i zasad finansowania.
9) Przekazywanie na bieżąco wszystkich maili do Koordynatora Punktu Konsultacyjno-Doradczego, na adres: konsultacje_ngo@dolnyslask.pl.
10) Przygotowywanie raz w miesiącu analizy w zakresie udzielanego poradnictwa na potrzeby Regionalnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych.

 

Zadania w/w dotyczą w szczególności projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Młodzieży w Działaniu, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.


Usługa będzie realizowana w siedzibie UMWD przy ul. Ostrowskiego 7 we Wrocławiu od lutego  2015 roku do grudnia 2015 roku, dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i środy, min. 5 godzin każdego dnia, przy czym jednego dnia w godzinach od 8.00 do 13.00, a drugiego od 11.00 do 16.00; min. 32 godziny w miesiącu, natomiast w grudniu min. 20 godzin, max. 445 godzin w roku. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie także w formie telefonicznej, faksowej i e-mailowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania kart ewidencji porad i konsultacji z każdego udzielonego doradztwa/konsultacji. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.


Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV oraz propozycji godzinowego wynagrodzenia brutto (wraz z informacją czy zostanie złożony wniosek o dobrowolne ubezpieczenie ZUS) do dnia 31 grudnia 2014 r. do godziny 16.00 na adres: kamila.kubik@umwd.pl


CV powinno zawierać „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” poświadczone podpisem.


Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.